Tư vấn về tổ chức hội chợ thương mại tại Việt Nam

0
56

I. CHỦ THỂ TỔ CHỨC HỘI CHỢ

Điều 131 Luật thương mại 2005 quy định: 

” 1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại về hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện.

2. Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại để tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân mà mình đại diện.

3. Thương nhân nước ngoài có quyền trực tiếp tham gia hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam thay mặt mình tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. Trong trường hợp muốn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam thực hiện.”

Theo quy định trên, chủ thể tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:

+ Thương nhân Việt Nam;

+ Chi nhánh của thương nhân Việt Nam;

+ Văn phòng đại diện của thương nhân khi được ủy quyền;

+ Thương nhân nước ngoài  muốn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam thực hiện

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN ( điều 34 Nghị định 37/2006/NĐ-CP)

– Bước 1:

+ Trước ngày 01 tháng 10 của năm truớc năm tổ chức hội chợ, triển lãm; Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký với Sở Công Thương việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

+ Trường hợp đăng ký sau ngày 01 tháng 10; thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

– Bước 2: Thương nhân, tổ chức hoạt động liên quan đến thương mại chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

– Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

– Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp thương nhân, tổ chức hoạt động liên quan đến thương mại nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. Sở Công Thương xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;

+ Trường hợp thương nhân, tổ chức hoạt động liên quan đến thương mại nộp hồ sơ đăng ký sau ngày 01 tháng 10; Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ Sở Công Thương xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;

– Bước 5: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

III. HỒ SƠ

 Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu);

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

+ Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);

+ Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhận tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);

Lưu ý: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải có văn bản báo cáo kết quả tổ chức đến cơ quan quản lý nhà nước (theo mẫu HCTL-6 – Thông tư liên lịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

IV. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: trực tiếp tại Sở Công Thương

* Căn cứ pháp lý:

– Luật Thương mại năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

– Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về họat động xúc tiến thương mại, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2006;

– Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại, và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2007.