Những đối tượng được cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu công vụ

0
41

   Hộ chiếu công vụ là loại giấy tờ xuất – nhập cảnh đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam khi cử hoặc cho phép cá nhân đó ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan đó.

   Hộ chiếu công vụ là loại giấy tờ xuất – nhập cảnh đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam khi cử hoặc cho phép cá nhân đó ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan đó. Những đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ được quy định trong Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.

1. Những đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc nhà nước :

– Thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam:

+ Ban Bí thư Trung ương Đảng;

+ Các Ban trực thuộc Trung ương Đảng;

+ Văn phòng Trung ương Đảng;

+ Các cơ quan khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập;

+ Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Trung ương; Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh.

– Thuộc Quốc hội:

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

+ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

+ Các Ủy ban của Quốc hội;

+ Các Ban, Viện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

+ Văn phòng Quốc hội;

+ Kiểm toán Nhà nước.

– Văn phòng Chủ tịch nước.

– Thuộc Chính phủ: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

– Tòa án nhân dân các cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện).

– Viện Kiểm sát nhân dân các cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện).

– Thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương:

+ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội;

+ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

– Trong các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

– Trong các cơ quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

– Trong các cơ quan của tổ chức chính trị – xã hội:

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành trung ương và Công đoàn các tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và Liên đoàn lao động cấp huyện;

+ Hội Nông dân Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

– Người được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển sang giữ chức vụ chủ chốt tại các hội mà vẫn xác định là công chức.

– Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

– Cán bộ, công chức, thành viên của Văn phòng Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia.

– Công chức, viên chức quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội;

+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh;

+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

2. Những đối tượng khác:

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

– Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

– Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của những người nêu tại Khoản 3 Điều 7 đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.

– Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp hộ chiếu công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc xét quyết định cấp hộ chiếu công vụ theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nêu tại Khoản 1 Điều 32 của Nghị định Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP cho những người không thuộc diện quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

Nghị định 94/2015/NĐ-CP