Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu thuyền viên

0
70

   Trong một số trường hợp, do vấn đề công việc hoặc do điều kiện nơi làm việc mà Công dân Việt Nam là nhân viên trên thuyền phải thực hiện công việc ở trên biển sát biên giới hoặc trên biển nước bạn. Để đảm bảo cho việc kiểm soát vấn đề xuất- nhập cảnh cũng như đảm bảo an ninh – quốc phòng, Nhà nước quy định Hộ chiếu thuyền viên đối với thành viên làm việc trên biển biên giới, có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo tàu biển. Trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu thuyền viên được Bộ giao thông vận tải quy định.

   Trong một số trường hợp, do vấn đề công việc hoặc do điều kiện nơi làm việc mà Công dân Việt Nam là nhân viên trên thuyền phải thực hiện công việc ở trên biển sát biên giới hoặc trên biển nước bạn. Để đảm bảo cho việc kiểm soát vấn đề xuất- nhập cảnh cũng như đảm bảo an ninh – quốc phòng, Nhà nước quy định Hộ chiếu thuyền viên đối với thành viên làm việc trên biển biên giới, có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo tàu biển. Trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu thuyền viên được Bộ giao thông vận tải quy định.

1. Đối tượng được cấp Hộ chiếu thuyền viên:

– Hộ chiếu thuyền viên được cấp cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế và có giá trị sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh theo tàu biển.

– Hộ chiếu thuyền viên do Cục Hàng hải Việt Nam cấp theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư 07/2012/TT-BGTVT. Hộ chiếu thuyền viên có giá trị không quá 10 (mười) năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu thuyền viên còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

* Trách nhiệm của người được cấp Hộ chiếu thuyền viên:

– Sử dụng Hộ chiếu thuyền viên đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật.

– Giữ gìn và bảo quản cẩn thận, không được tẩy xóa, sửa chữa những nội dung trong Hộ chiếu thuyền viên, không cho người khác sử dụng.

2. Thủ tục cấp Hộ chiếu thuyền viên:

– Tổ chức, cá nhân nộp một (01) bộ hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. Hồ sơ cấp Hộ chiếu thuyền viên bao gồm:

+ Tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục IV của Thông tư 07/2012/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 04/2013/TT-BGTVT.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

+ 02 ảnh màu 4×6 cm, kiểu chứng minh nhân dân chụp trong vòng 06 tháng.

– Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

+ Trường hợp nhận hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian chậm nhất hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thì Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc cấp Hộ chiếu thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư 07/2012/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 04/2013/TT-BGTVT. Trường hợp không cấp Hộ chiếu thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định tại khoản này và nêu rõ lý do.

– Lệ phí cấp Hộ chiếu thuyền viên thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Thủ tục cấp lại Hộ chiếu thuyền viên:

– Hộ chiếu thuyền viên còn hạn sử dụng nhưng bị mất, bị hỏng, bị sai thông tin, bị hết số trang sử dụng được cấp lại.

– Tổ chức, cá nhân nộp một (01) bộ hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. Hồ sơ cấp lại Hộ chiếu thuyền viên bao gồm:

+ Tờ khai đề nghị cấp lại Hộ chiếu thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục V của Thông tư 07/2012/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 04/2013/TT-BGTVT;

+ Hộ chiếu thuyền viên đã cấp đối với trường hợp bị hỏng, bị sai thông tin, bị hết số trang sử dụng.

+ Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp bị sai thông tin;

+ Hai ảnh màu 4×6 cm, kiểu chứng minh nhân dân chụp trong vòng 06 tháng.

– Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

+ Trường hợp nhận hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian chậm nhất hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thì Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc cấp Hộ chiếu thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư 07/2012/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung tại TT 04/2013/TT-BGTVT .Trường hợp không cấp lại Hộ chiếu thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định tại khoản này và nêu rõ lý do.

– Lệ phí cấp lại Hộ chiếu thuyền viên thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

* Thu hồi Hộ chiếu thuyền viên:

      Hộ chiếu thuyền viên đã cấp bị thu hồi khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

+ Giả mạo hoặc sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung Hộ chiếu thuyền viên;

+ Mua bán, cho thuê, cho mượn Hộ chiếu thuyền viên;

+ Cố tình khai báo sai lệch thông tin hoặc sử dụng giấy tờ sửa chữa, giả mạo trong hồ sơ cấp Hộ chiếu thuyền viên.

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Thông tự 07/2012/TT-BGTVT.

Thông tư 04/2013/TT-BGTVT.