So sánh về hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán tài sản

0
91

     Hợp đồng mua bán tài sản là dạng giao dịch dân sự quen thuộc, thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Hợp đồng mua bán tài sản được quy định cụ thể, chi tiết trong Bộ luật dân sự 2005 với những nội dung bao quát trong phạm vi rộng. Hợp đồng mua bán hàng hóa được xem là một dạng của hợp đồng mua bán tài sản. Hợp đồng mua bán hàng hóa được pháp luật quy định trong Luật thương mại 2005. Dù là một dạng của hợp đồng mua bán tài sản, song vì được quy định trong bộ luật khác nên hợp đồng mua bán hàng hóa có những nội dung riêng, đặc trưng, khác biệt với hợp đồng mua bán tài sản. Sau đây là bản so sánh hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán tài sản.

     Hợp đồng mua bán tài sản là dạng giao dịch dân sự quen thuộc, thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Hợp đồng mua bán tài sản được quy định cụ thể, chi tiết trong Bộ luật dân sự 2005 với những nội dung bao quát trong phạm vi rộng. Hợp đồng mua bán hàng hóa được xem là một dạng của hợp đồng mua bán tài sản. Hợp đồng mua bán hàng hóa được pháp luật quy định trong Luật thương mại 2005. Dù là một dạng của hợp đồng mua bán tài sản, song vì được quy định trong bộ luật khác nên hợp đồng mua bán hàng hóa có những nội dung riêng, đặc trưng, khác biệt với hợp đồng mua bán tài sản. Sau đây là bản so sánh hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán tài sản.

1. Giống nhau:

– Hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán tài sản đều là sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, bên bán có trách nhiệm giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho bên mua, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán với bên bán. Hai dạng hợp đồng này đều được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đáp ứng điều kiện mà một hợp đồng dân sự phải có.

– Có các hình thức xác lập hợp đồng giống nhau ( có thể được xác lập qua lời nói, hành vi, văn bản ).

2. Khác nhau:

  Hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán tài sản được pháp luật quy định trong hai bộ luật khác nhau, chịu sự điều chỉnh khác nhau nên sẽ có những điểm khác nhau:

 Tiêu chí 

 Hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán tài sản

 Đối tượng

 Theo quy định tại khoản 2 điều 3 Luật thương mại 2005 thì 

Hàng hoá bao gồm :

– Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai.

Những vật gắn liền với đât đai.

 Theo quy định tại điều 429 BLDS 2005 thì đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản được phép giao dịch trong đó tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản ( theo quy định tại điều 163 BLDS 2005 ) —-> Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản rộng hơn ở hợp đồng mua bán hàng hóa.

 

 Chủ thể

 Chủ thể trong quan hệ mua bán hàng hóa chủ yếu là thương nhân. Theo quy định tại khoản 1 điều 6 Luật thương mại 2005 thì : ” Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.” Ngoài thương nhân, chủ thể trong hợp đồng mua bán hàng hóa có thể là không phải thương nhân và hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận. 

 

 Chủ thể trong hợp đồng mua bán tài sản rộng hơn chủ thể trong hợp đồng mua bán hàng hóa khi mọi tổ chức, cá nhân đầy đủ năng lực, có nhu cầu mua bán tài sản đều có thể là chủ thể của hợp đồng mua bán tài sản.

 Mục đích

  Chủ yếu là để kinh doanh thu lợi nhuận cho các thương nhân. Chỉ phần nào đó phục vụ mục đích tiêu dùng và các mục đích khác cho cả thương nhân và những chủ thể không phải thương nhân tuỳ theo mong muốn và nhu cầu của họ trong từng thời điểm.

 

 Có thể nhằm nhiều mục đích khác nhau như : kinh doanh, tiêu dùng, tặng, cho, làm từ thiện hoặc do sở thích…

 Hình thức

 Ưu tiên hình thức văn bản nhằm giảm rủi ro, đảm bảo tính rõ ràng, và có bằng chứng khi xảy ra tranh chấp.

 Có thể đa dạng với nhiều hình thức tùy thuộc vào đối tượng, chủ thể và mục đích trong hợp đồng mua bán tài sản.

 

 Nội dung

 Nêu cao nghĩa vụ đảm bảo sở hữu trí tuệ trong hợp đồng mua bán (tại điều 46 Luật thương mại 2005)

 Không có quy định cụ thể về vấn đề đảm bảo sở hữu trí tuệ trong hợp đồng mua bán tài sản. 

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Bộ luật dân sự 2005.

– Luật thương mại 2005.