Tặng cho quyền sử dụng đất trong thời kì hôn nhân

0
63

Trong thời kì hôn nhân có thể phát sinh rất nhiều vấn đề có thể liên quan đến tài sản, nhân thân,…việc tặng cho quyền sử dụng đất trong thời kì hôn nhân cũng là một trong những vấn đề mà pháp luật điều chỉnh. Mặc dù chưa được quy định cụ thể, nhưng trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau

Trong thời kì hôn nhân có thể phát sinh rất nhiều vấn đề có thể liên quan đến tài sản, nhân thân,…việc tặng cho quyền sử dụng đất trong thời kì hôn nhân cũng là một trong những vấn đề mà pháp luật điều chỉnh. Mặc dù chưa được quy định cụ thể, nhưng trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:

1. Khái niệm tài sản chung của vợ chồng:

– Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kì hôn nhân trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung

– Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Như vậy trong Điều này có quy định về quyền sử dụng đất được tặng cho riêng trong thời kỳ kết hôn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

2. Quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân được tặng cho là tài sản riêng của vợ hoặc chồng:

– Tài sản riêng của vợ chồng bao gồm tài sản của mỗii người có trước hôn nhân tài sản, được tặng cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ chồng. Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì khi tài sản được tặng cho riêng là sở hữu riêng của vợ, chồng; do đó quyền sử dụng đất mà được tặng cho riêng trong thời kì hôn nhân sẽ thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

3. Quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân được tặng cho nhưng nhập là tài sản chung của vợ chồng:

– Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó , trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định tại luật này. Khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình

Như vậy, nếu quyền sử dụng đất là được tặng cho là tài sản riêng của vợ, chồng nhưng đã nhập là tài sản chung theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật thì quyền sử dụng đất mà vợ, chồng được tặng cho sẽ là tài sản chung của vợ chồng.

+ căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và gia đình 2014