Thẩm quyền cử Công dân Việt Nam thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài

0
36

  Trong nhiều trường hợp, do nhu cầu công việc, nhiều cơ quan Nhà nước sẽ cử cá nhân là Công dân Việt Nam thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài làm việc trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, không phải cơ quan Nhà nước nào cũng có quyền lợi đó. Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP quy định cụ thể các cơ quan có thẩm quyền trên. 

  Trong nhiều trường hợp, do nhu cầu công việc, nhiều cơ quan Nhà nước sẽ cử cá nhân là Công dân Việt Nam thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài làm việc trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, không phải cơ quan Nhà nước nào cũng có quyền lợi đó. Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP quy định cụ thể các cơ quan có thẩm quyền trên. 

1. Cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam:

        Những cơ quan sau thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền được cử Công dân Việt Nam thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài:

– Bộ Chính trị Trung ương Đảng;

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Các Ban trực thuộc Trung ương Đảng;

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;

– Các cơ quan khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập.

2. Cơ quan thuộc Quốc hội:

       Những cơ quan sau thuộc Quốc hội có quyền cử cá nhân thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài:

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

– Các Ủy ban của Quốc hội;

– Các Ban, Viện của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Kiểm toán Nhà nước.

3. Một số cơ quan khác:

    Một số cơ quan sau có quyền cử cá nhân thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài:

– Văn phòng Chủ tịch nước.

– Thuộc Chính phủ:

+ Thủ tướng Chính phủ;

+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

– Tòa án nhân dân tối cao.

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

– Thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương:

+ Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Thuộc các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương:

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

+ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

+ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

– Các hội có công chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước cử sang giữ chức vụ chủ chốt theo hình thức luân chuyển.

– Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia.

        Ngoài những cơ quan trên, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức sự nghiệp công lập do Chính phủ thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể ủy quyền cho đơn vị trực thuộc trong việc cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức quản lý ra nước ngoài.

* Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền nêu trên có trách nhiệm ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức quản lý do mình quản lý.

* Đối với nhân sự thuộc diện quản lý của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì thực hiện theo các quy định liên quan.

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

Nghị định 94/2015/NĐ-CP.