Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa.

0
38
doi-tuong-duoc-giao-dat-trong_lua

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa. Các bước tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa.

Hỏi: Hiện nay tôi có 2 hecta đất trồng lúa và muốn chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Xin hỏi Luật sư, tôi phải làm những gì để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

doi-tuong-duoc-giao-dat-trong_lua

Hình ảnh: chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa

Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

Giải đáp

Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất: phải xác định đất mà bạn có quyền sử dụng có thuộc trường hợp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không?

Căn cứ vào Điểm a, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định: “Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối”. Như vậy, trường hợp của bạn là chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, thuộc vào các trường hợp được chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định trên, do đó, bạn được phép thực hiện chuyển đổi.

Thứ hai: thủ tục chuyển đổi

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69, Nghị định 43/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, cụ thể:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Đối với trường hợp của bạn, các bước để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

Bước 1: Nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 2: Sau khi nhận đơn, Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện các hoạt động sau:

– Thẩm tra hồ sơ;
– Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
– Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
– Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
– Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định dựa trên sự hướng dẫn của Cơ quan tài nguyên và môi trường.