Tình huống về hợp đồng gửi giữ tài sản

0
50

   Chị A đến siêu thị để mua đồ. Trước khi vào siêu thị, chị A có gửi máy tính bảng cùng một số đồ đạc tại quầy gửi giữ miễn phí tại siêu thị. Tuy nhiên, sau khi mua hàng và lấy lại đồ đã gửi từ nhân viên, chị phát hiện ra bị mất chiếc máy tính bảng còn những giấy tờ khác vẫn còn nguyên. Chị A đã thông báo lại với quản lý của siêu thị. Tuy nhiên, quản lý báo lại với chị rằng siêu thị không chịu trách nhiệm với vấn đề này vì nơi gửi giữ của siêu thị không nhận gửi giữ những đồ có giá trị lớn và việc chị gửi máy tính bảng tại khu gửi đồ đã vi phạm quy định của siêu thị, siêu thị không chịu trách nhiệm với vấn đề này. Xin hỏi: Trách nhiệm dân sự thuộc về ai? Siêu thị có phải chịu trách nhiệm với vấn đề này không?

Tình huống:

     Chị A đến siêu thị để mua đồ. Trước khi vào siêu thị, chị A có gửi máy tính bảng cùng một số đồ đạc tại quầy gửi giữ miễn phí tại siêu thị. Tuy nhiên, sau khi mua hàng và lấy lại đồ đã gửi từ nhân viên, chị phát hiện ra bị mất chiếc máy tính bảng còn những giấy tờ khác vẫn còn nguyên. Chị A đã thông báo lại với quản lý của siêu thị. Tuy nhiên, quản lý báo lại với chị rằng siêu thị không chịu trách nhiệm với vấn đề này vì nơi gửi giữ của siêu thị không nhận gửi giữ những đồ có giá trị lớn và việc chị gửi máy tính bảng tại khu gửi đồ đã vi phạm quy định của siêu thị, siêu thị không chịu trách nhiệm với vấn đề này. Xin hỏi: Trách nhiệm dân sự thuộc về ai? Siêu thị có phải chịu trách nhiệm với vấn đề này không?

 

Trả lời:

 1. Cơ sở pháp lý:

Để giải quyết trường hợp trên, chúng ta dựa theo cơ sở pháp lý sau:

Điều 559 BLDS 2005 quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Điều 561 BLDS 2005 quy định về Quyền của bên gửi tài sản 

Bên gửi tài sản có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý;

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 562 BLDS 2005 quy định về nghĩa vụ của bên giữ tài sản

Bên giữ tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ;

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản, nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi;

3. Báo kịp thời bằng văn bản cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu huỷ tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí;

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 618 BLDS 2005 quy định về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

 

2. Giải quyết tình huống 

– Chị A đến siêu thị mua đồ và gửi đồ tại quầy gửi đồ của siêu thị. Quầy gửi đồ đó có nhân viên trông giữ đồ. Khi chị A đưa đồ của mình cho nhân viên trông giữ đồ thì giữa chị và người nhân viên đã xác lập hợp đồng gửi giữ tài sản theo quy định tại điều 559 BLDS 2005 và người nhân viên trông giữ đồ với tư cách là cá nhân được siêu thị ủy quyền đã thay siêu thị xác lập giao dịch trên. Hai bên có sự thống nhất ý chí thông qua việc chị A đưa đồ cho nhân viên và nhân viên cất đồ cho chị. Vì vậy, dù chị An gửi sai đồ theo quy định của siêu thị thì giao dịch dân sự giữa chị và siêu thị cũng đã được xác lập.

– Khi chị An nhận lại đồ gửi và phát hiện ra mình bị mất máy tính bảng thì chị đã có đề nghị với quản lý ở siêu thị. Và việc quản lý siêu thị không chịu trách nhiệm đối với trường hợp của chị là sai quy định của pháp luật vì theo quy định tại khoản 1, 4 điều 562 BLDS 2005 thì bên giữ tài sản phải bảo quản tài sản như đã thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ và phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, trước tiên, siêu thị phải có trách nhiệm tìm lại máy tính của chị An thông qua hệ thống camera trong siêu thị ( nếu có ) nếu không tìm thất thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chị An. Theo quy định tại khoản 2 điều 561 BLDS 2005 thì chị An có quyền yêu cầu bên giữ tài sản bồi thường thiệt hại do làm mất tài sản của mình. 

– Xét thấy thiệt hại xảy ra do lỗi của nhân viên gửi giữ đồ theo quy định tại điều 618 BLDS 2005 siêu thị phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chị An. Sau khi bồi thường cho chị An thì siêu thị có quyền yêu cầu người nhân viên có lỗi phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. 

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

– Bộ luật dân sự 2005.