Tình huống về hợp đồng thuê tài sản

0
133

Trong mùa vụ, do nhu cầu của gia đình nên ông A đã thuê từ ông B 1 con bò, 2 người có thỏa thuận về thời hạn trả bò là kết thúc 2 mùa vụ liên tiếp và giá 1 triệu đồng, hai người không thỏa thuận về thời gian trả tiền thuê. Trong thời gian thuê, con bò nhà ông B đẻ ra một con bê. Hết mùa vụ, sau khi trả lại bò và bê cho ông B, ông A yêu cầu ông B phải trả tiền chăm sóc và nuôi dưỡng con bê và con bò ngoài ra ông A chưa trả tiền thuê bò vì nguyên nhân chưa có tiền. Xin hỏi: yêu cầu của ông A có đúng quy định của pháp luật không?

Tình huống: 

Trong mùa vụ, do nhu cầu của gia đình nên ông A đã thuê từ ông B 1 con bò, 2 người có thỏa thuận về thời hạn trả bò là kết thúc 2 mùa vụ liên tiếp và giá 1 triệu đồng, hai người không thỏa thuận về thời gian trả tiền thuê. Trong thời gian thuê, con bò nhà ông B đẻ ra một con bê. Hết mùa vụ, sau khi trả lại bò và bê cho ông B, ông A yêu cầu ông B phải trả tiền chăm sóc và nuôi dưỡng con bê và con bò ngoài ra ông A chưa trả tiền thuê bò vì nguyên nhân chưa có tiền. Xin hỏi: yêu cầu của ông A có đúng quy định của pháp luật không?

 

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Để giải quyết tình huống trên, chúng ta dựa theo những căn cứ pháp lý như sau

Điều 480 BLDS 2005 quy định về hợp đồng thuê tài sản:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.

Điều 489 BLDS 2005 quy định về trả tiền thuê :

1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

2. Trong trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 490 BLDS 2005 quy định về trả lại tài sản thuê:

1. Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thoả thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

2. Trong trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3. Trong trường hợp tài sản thuê là gia súc, bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, nếu không có thoả thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

4. Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê và trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thoả thuận.

5. Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả

 

2. Giải quyết tình huống:

– Hai bên đã thực hiện hợp đồng thuê tài sản theo quy định tại điều 480 BLDS 2005, cụ thể là ông A thuê bò nhà ông B trong thời hạn 2 mùa vụ với số tiền thuê là 1 triệu đồng. Hợp đồng giữa hai bên được lập dưới hình thức miệng, dựa theo sự tin tưởng lẫn nhau. 

– Theo quy định của pháp luật về trả tiền thuê tại khoản 1 điều 489 BLDS 2005 thì: “Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.” Do hai bên không thỏa thuận với nhau về thời gian trả tiền thuê thì thời điểm trả tiền thuê sẽ được trả theo phong tục tập quán vùng miền hoặc tiền thuê được trả khi trả tài sản thuê. Vì vậy, dựa theo quy định này, ông A phải trả tiền thuê cho ông B tại thời điểm trả lại con bò được thuê. 

– Trong thời gian ông A thuê con bò thì con bò có đẻ ra 1 con bê, vì vậy, theo quy định tại khoản 3 điều 490 BLDS 2005: “Trong trường hợp tài sản thuê là gia súc, bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, nếu không có thoả thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.” ông A phải trả lại cả con bê cho ông B và ông B có trách nhiệm chi trả chi phí nuôi dưỡng con bê trong suốt quá trình ông A thuê bò. Và ông A không có quyền yêu cầu ông B chi trả chi phí nuôi dưỡng con bò trong suốt thời gian thuê.

 

Kết luận: Ông A phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo đúng quy định của pháp luật nếu không thỏa thuận được với ông B. Đồng thời, ông A có thể yêu cầu ông B trả chi phí nuôi dưỡng con bê từ khi nó được sinh ra đến khi con bê được trả lại cho ông B ngoài ra ông A không được yêu cầu chi phí khác.

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

– Bộ luật dân sự 2005.