Tình huống về không thực hiện nghĩa vụ giao nhà

0
61
tình huống không thực hiện nghĩa vụ giao nhà

Tình huống không thực hiện nghĩa vụ giao nhà của người thuê

Tình huống:

A và B có một thỏa thuận về mua bán nhà. A đặt cọc trước cho B 50 triệu đồng, hai bên đã hẹn 10 ngày sau giao nhà. Tuy nhiên, trong thời gian 10 ngày đấy, vì có người trả giá cao hơn giá A trả nên B không đồng ý bán nhà cho A nữa. Xin hỏi, B sẽ phải chịu trách nhiệm gì?

tình huống không thực hiện nghĩa vụ giao nhà

Hình ảnh: Tình huống không thực hiện nhĩa vụ giao nhà của người thuê

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

       Để giải quyết tình huống trên, chúng ta dựa trên cơ sở pháp lý sau:

Điều 302 BLDS 2005 quy định về trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự 

1. Bên có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

2. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được nghĩa vụ dân sự do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.

– Điều 358 BLDS 2005 quy định về đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

 

2. Giải quyết tình huống:

      Giữa A và B đã có ký kết hợp đồng mua bán nhà, hai bên có thỏa thuận về giá của căn nhà và thời gian giao nhà. Ngoài ra, A còn đặt cọc cho B 50 triệu đồng.

Theo quy định tại khoản 1 điều 358 BLDS 2005, đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Do tìm được nguồn lợi lớn hơn, B không thực hiện việc giao nhà cho A theo như thỏa thuận. Vì vậy, hành vi của B bị coi là vi phạm hợp đồng và phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định tại điều 302 BLDS 2005. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 điều 358 BLDS 2005 nếu hai bên không có thỏa thuận khác thì khi bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì bên nhận đặt cọc phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc nghĩa là nếu anh A và anh B không có thỏa thuận khác về việc anh B vi phạm hợp đồng thì anh B phải trả lại 50 triệu tiền đặt cọc và 50 triệu đồng tiền bồi thường hợp đồng do không thực hiện nghĩa vụ dân sự.

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Bộ luật dân sự 2005.