Tình huống về một tài sản bảo đảm thực hiện hai nghĩa vụ

0
80

A có một chiếc xe máy trị giá 15 triệu, do thiếu tiền, A mang xe máy đến tiệm của B để cầm cố với số tiền là 5 triệu. Sau khi hoàn tất các thủ tục, 1 thời gian sau, A lại thiếu tiền mà muốn tiếp tục cầm cố tài sản cho C. Xin hỏi: Nếu A mang xe máy cầm cố cho C thì có vi phạm quy định của pháp luật không?

 

 Tình huống:

A có một chiếc xe máy trị giá 15 triệu, do thiếu tiền, A mang xe máy đến tiệm của B để cầm cố với số tiền là 5 triệu. Sau khi hoàn tất các thủ tục, 1 thời gian sau, A lại thiếu tiền mà muốn tiếp tục cầm cố tài sản cho C. Xin hỏi: Nếu A mang xe máy cầm cố cho C thì có vi phạm quy định của pháp luật không?

 

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

       Để giải quyết tình huống trên, chúng ta dựa theo những căn cứ pháp lý như sau:

Điều 326 BLDS 2005 quy định về cầm cố tài sản 

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

Điều 328 BLDS 2005 quy định về hiệu lực của cầm cố tài sản 

Cầm cố tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.

Điều 324 BLDS 2005 quy định về một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự 

1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

3. Trong trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thoả thuận khác.

 

2. Giải quyết tình huống:

    Trong tình huống trên, giữa anh A và anh B đã ký kết một hợp đồng vay tài sản và sử dụng biện pháp bảo đảm cầm cố tài sản như quy định tại điều 326 BLDS 2005, cụ thể là anh A vay của anh B 5 triệu và cầm cố chiếc xe máy trị giá 15 triệu của mình để làm tài sản bảo đảm. Việc cầm cố tài sản của anh A và anh B có hiệu lực kể từ khi anh A chuyển giao chiếc xe máy của mình cho anh B theo điều 328 BLDS 2005.

    Tuy nhiên, sau 1 thời gian, anh A lại thiếu tiền và muốn cầm cố tiếp chiếc xe máy của mình cho anh C trong khi chiếc xe máy đó đã được chuyển giao cho anh B. Vấn đề ở đây là trong các quy định về cấm cố tài sản, chưa có quy định cụ thể nào về vấn đề sử dụng một tài sản làm tài sản bảo đảm cho hai nghĩa vụ. Tuy nhiên, tại điều 324 BLDS 2005 có quy định về trường hợp sử dụng một tài sản bảo đảm cho hai nghĩa vụ như sau: 

” 1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.”

    Vì vậy, A phải thông báo cho C biết về việc chiếc xe máy trên đã được cầm cố cho B và B cũng có quyền được biết việc A mang tài sản bảo đảm là chiếc xe máy đi cầm cố tiếp cho C. Ngoài ra, giữa anh A, anh B và anh C có thể thỏa thuận cùng với nhau và cùng lập một hợp đồng thỏa thuận về việc xử lý tài sản nếu A vi phạm nghĩa vụ trả nợ ngoài ra, các bên còn cần thỏa thuận về việc B hay C hay cả 2 người cùng nắm giữ, bảo quản tài sản bảo đảm. 

 

Kết luận: Trong quan hệ dân sự, tôn trọng sự thoả thuận giữa các bên với điều kiện sự thỏa thuận ấy không trái quy định của pháp luật và đạo đức xã hội. Vì vậy, chỉ cần A, B, C thỏa thuận cùng nhau, các bên cùng có sự thống nhất ý chí thì A có thể sử dụng chiếc xe máy đã làm tài sản bảo đảm cho B tiếp tục trở thành tài sản bảo đảm với C. Nhưng thông thường, trong thực tế thì không ai làm như vậy, A có thể chỉ cầm cố tài sản ở 1 nơi, nếu chưa đáp ứng nhu cầu, thì bên cầm cố thỏa thuận vay thêm thêm 1 số tiền nữa nếu tài sản cầm cố có giá trị lớn hơn nghĩa vụ trả nợ và được bên nhận cầm cố đồng ý.

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Bộ luật dân sự 2005.