Biên bản thanh lý tài sản cố định

  0

  Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định… Phaply24h.net xin được gửi đến các bạn tham khảo mẫu 02-TSCĐ theo Thông tư 133 và Thông tư 200 mới nhất.

  Đơn vị: ………………………….

  Bộ phận: ……………………….

  Mẫu số 02-TSCĐ
  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

   

  BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

  Ngày……tháng……năm….

  Số:……………..

  Nợ:…………….

  Có:…………….

  Căn cứ Quyết định số: …………………ngày……tháng……năm….. của ……………….về việc thanh lý tài sản cố định.

  I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

  Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Trưởng ban

  Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện …………………. Ủy viên

  Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Ủy viên

  II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

  – Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ…………………………………………………………………….

  – Số hiệu TSCĐ ……………………………………………………………………………………………………………..

  – Nước sản xuất (xây dựng)……………………………………………………………………………………………..

  – Năm sản xuất……………………………………………………………………………………………………………….

  – Năm đưa vào sử dụng …………………….. Số thẻ TSCĐ……………………………………………………….

  – Nguyên giá TSCĐ………………………………………………………………………………………………………..

  – Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý………………………………………………………………..

  – Giá trị còn lại của TSCĐ……………………………………………………………………………………………….

  III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Ngày……tháng…… năm…..

   

  Trưởng Ban thanh lý
  (Ký, họ tên)

  IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

  – Chi phí thanh lý TSCĐ: ………………………….. (viết bằng chữ)……………………………………………..

  – Giá trị thu hồi: ……………………………………. (viết bằng chữ)………………………………………………..

  – Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày……tháng…….năm……..

   

  Ngày……..tháng…….năm…..

  Giám đốc
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Kế toán trưởng
  (Ký, họ tên)

   

  Đơn vị:……………………

  Bộ phận:…………………

  Mẫu số 02-TSCĐ

  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

   

  BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

  Ngày …..tháng…… năm ……

  Số: ………….

  Nợ: ………….

  Có: ………….

  Căn cứ Quyết định số:…….. ngày …. tháng …. năm …… của …………………………………………

  ……………………………………………………….Về việc thanh lý tài sản cố định.

  I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

  Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện …………………………Trưởng ban

  Ông/Bà:………………………..Chức vụ………………Đại diện ………………………………Uỷ viên

  Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện ………………………………Uỷ viên

  II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

  – Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ:…………………………………………………………….

  – Số hiệu TSCĐ:………………………………………………………………………………………………………

  – Nước sản xuất (xây dựng):……………………………………………………………………………………..

  – Năm sản xuất:……………………………………………………………………………………………………….

  – Năm đưa vào sử dụng ………………………………Số thẻ TSCĐ:……………………………………….

  – Nguyên giá TSCĐ:………………………………………………………………………………………………..

  – Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:………………………………………………………..

  – Giá trị còn lại của TSCĐ:……………………………………………………………………………………….

  III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  Ngày……..tháng ………năm…..

   

  Trưởng Ban thanh lý

  (Ký, họ tên)

  IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

  – Chi phí thanh lý TSCĐ:………………………….(viết bằng chữ) ………………………………………..

  – Giá trị thu hồi:……………………………………….(viết bằng chữ)………………………………………..

  – Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm ……….

   

  Ngày………tháng………năm……

  Giám đốc

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Kế toán trưởng

  (Ký, họ tên)

   

  Đơn vị:……………………………
  Bộ phận:…………………………

  Mẫu số: 02 – TSCĐ
  (Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC
  Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

  BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

  Ngày …tháng …năm ….

  Số: ……………………
  Nợ: …………………..
  Có: …………………..

  Căn cứ Quyết định số: …………….. ngày …. tháng …. năm ……… của……………………………………
  về việc thanh lý TSCĐ.

  I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

  – Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ:………………… Trưởng ban:……………………………..

  – Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ:………………… Ủy viên:………………………………….

  – Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ:………………… Ủy viên:………………………………….

  II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

  – Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:…………………………………………………………………….

  – Số hiệu TSCĐ:……………………………………………………………………………………………………………….

  – Nước sản xuất (xây dựng):………………………………………………………………………………………………

  – Năm sản xuất:………………………………………………………………………………………………………………..

  – Năm đưa vào sử dụng:………………………………………… Số thẻ TSCĐ:…………………………………….

  – Nguyên giá TSCĐ:…………………………………………………………………………………………………………

  – Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:…………………………………………………………………

  – Giá trị còn lại của TSCĐ:………………………………………………………………………………………………..

  III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  Ngày….tháng….năm….

   

  Trưởng Ban thanh lý

  (Ký,họ tên)

   

  IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

  – Chi phí thanh ký TSCĐ:……………………………………………………. (viết bằng chữ)……………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  – Giá trị thu hồi:…………………………………………………………………. (viết bằng chữ)……………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  – Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm …………..

   

  Ngày …. tháng …. năm ……

  Giám đốc

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Kế toán trưởng

  (Ký, họ tên)