Biểu mẫu đề nghị chuyển khoản

Công ty Việt Luật cung cấp mẫu giấy đề nghị chuyển khoản áp dụng đối với các giao dịch ngân hàng, tổ chứng tín dụng... để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900 6199 để được tư vấn, hỗ trợ:

tong-dai-tu-van-truc-tuyen

 

............................                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           

ĐƠN VỊ:……                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ..., ngày     tháng     năm 20...

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

 

Kính gửi: .......................................................Ngân hàng:.......

Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………

Đơn vị:…………………………………………………………

Số tiền bằng số: ……………………………………….………

Bằng chữ: ………………………………………...……………

Lý do chi tiêu: …………………………………………………

Căn cứ vào hoá đơn số: ……  ngày ….... tháng ……. năm …….

Tên tài khoản thụ hưởng:………………………………………

Tại Ngân hàng:………………………………………...………

Số tài khoản: …………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

 

 Thủ trưởng đơn vị                      Chủ nhiệm đề tài/dự án                 Người xin thanh toán       

 

 

 

 

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số: ................................................

Bằng chữ:.....................................................................................................

                                                        .............., ngày......... tháng .........năm..........

Phụ trách kế toán                               TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP  

 

 

 

 

 

Facebook comments