Biểu mẫu đề nghị tạm ứng

  0

  Công ty Việt Luật chia sẻ và cung cấp mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền/kinh phí để thực hiện một hạng mục công việc/dự án để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900 6199 để được tư vấn, hỗ trợ
  Công ty Việt Luật cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, . Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

  tong-dai-tu-van-truc-tuyen

   

  ……………………………….                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƠN VỊ:……………                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

   

              Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên:………………………………………….…………….MSCB:…………….…

              Đơn vị:……………………………………………………………………………………………..

  Đề nghị tạm ứng số tiền:…………………………………………………………………

  Viết bằng chữ:…………………………………………………………….………………

  Lý do tạm ứng:……………………………….………………………….………………

  Thời hạn thanh toán:…………………………………………………..…………………

   

       Thủ trưởng đơn vị                  Chủ nhiệm đề tài/dự án                    Người tạm ứng

   

   

  PHẦN KIỂM SOÁT VÀ CHẤP NHẬN:

   

  Số tiền:……………………………………………………………

  Viết bằng chữ:……………………………………………………

  Theo phiếu hạch toán số:……………..của ngân hàng ngày………

   

  Phụ trách kế toán                                      TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP