Biểu mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty

  0

  Công ty Việt Luật cung cấp Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tiễn. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900 6199 để được tư vấn, trực tiếp

  mau-uy-quyen-giua-cong-ty-voi-cong-ty

   

   

  Công ty Cổ phần …..

  Số:……/UQ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

  ……, ngày …..tháng…..năm 20…

  GIẤY UỶ QUYỀN

  Hôm nay, tại trụ sở Công ty Cổ phần ……….., chúng tôi gồm

  Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………………

  Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

  Chức danh: ……………….

  Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê …….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm ……

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………….

  Đại diện bởi:………………….Chức vụ:………………………….

   

  Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………………

  Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

  Chức danh: ……………….

  Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê …….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm ……

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………….

  Đại diện bởi:…………………………….Chức vụ:………………………….

   

  Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty Cổ phần ………….. thực hiện các công việc sau:

  1.                  Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong toả tài khoản của Công ty Cổ phần …………….. tại Ngân hàng …… – Chi nhánh ……

  2.                  Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này..

  Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này.

  Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

                      BÊN ỦY QUYỀN                                                  BÊN NHÂN ỦY QUYỀN