Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Công ty Việt Luật cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ trong công ty. Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp 1900 6199 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp

tong-dai-tu-van-truc-tuyen

CÔNG TY...

Số: ...../20.../QĐ-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ [CHỨC VỤ]

 Giám đốc Công ty TNHH.................................

- Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh (Thành phố) ...........................;

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH................................................;

- Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên ......................................................;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (bà) ....................... giữ chức vụ.............................. kể từ ngày ................

Điều 2. Các Ông (bà) Phó giám đốc hành chính và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                 GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-

-

 

 

Facebook comments