Giấy đi đường - mẫu số 04- LĐTL

Giấy đi đường - mẫu số 04 - LĐTL là mẫu giấy đi đường mới nhất của Bộ Tài Chính ban hành. Đây sẽ là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí trong quá trình công tác, mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200 và Thông tư 133. Mời quý khách  cùng tham khảo chi tiết tại đây.

mau-giay-di-duong

Mẫu số: 04 - LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: .......

Bộ phận: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ..................

Cấp cho: ........................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................................

Được cử đi công tác tại: ...............................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số .............. ngày ........... háng ............ năm ..........

Từ ngày..........tháng.......năm.......... đến ngày.........tháng........năm......

 

........., ngày....tháng....năm.....

 

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ...............................đ

Công tác phí .....................đ

Cộng .................................đ

Nơi đi
Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi...

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

- Vé người ................. vé x ...............đ = ..................đ

- Vé cước .....................vé x ................đ = ...............đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ................vé x ............đ = ........đ

- Phòng nghỉ ...................vé x .............đ = .......................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ....................................đ

2- Phụ cấp lưu trú:

Tổng cộng ngày công tác: ....................................đ

 

......., ngày....tháng...năm...

 

Duyệt
Số tiền được thanh toán là: ....................

 

Người đi công tác
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

 

Mẫu số: 04 - LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:........................

Bộ phận: ....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=======&=======

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: .........................

Cấp cho:.........................................................................................................................................

Chức vụ:........................................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:................................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày........ tháng........ năm........

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... Năm........

 

Ngày...... tháng...... năm......

 

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ...................................... đ

Công tác phí ............................. đ

Cộng ......................................... đ

 

Nơi đi

Nơi đến

Ngày

Phương

tiện

sử dụng

Độ dài

chặng

đường

Số ngày

công

tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận

của cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Nơi đi...

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

- Vé người ...........................................vé

x......................đ = .............................đ

- Vé cước ........................................... vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ........ vé

x......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ .......................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng .............................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ...........................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ...............................đ

 

Ngày ... tháng ... năm ...

 

Duyệt
Số tiền được thanh toán là:..........................

Người đi công tác

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

                     

 

Mẫu số 04- LĐTL

(Ban hành theo QĐ Số :48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị ..................

Bộ phận ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số........................

Cấp cho: ........................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................................

Được cử đi công tác tại: ...............................................................................................................

Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số.... ngày.... tháng.... năm....

Từ ngày.....tháng.....năm.......đến ngày..... tháng.... năm.......

 

 Ngày....tháng.....năm.....

 

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ...........................................đ

Công tác phí .................................đ

Cộng .............................................đ

Nơi đi...

Nơi đến..

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Nơi đi...
Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...
Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

- Vé người ..............................................vé

x.....................đ = ...........................đ

- Vé cước ...............................................vé

x.....................đ = ...........................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ............vé

x.....................đ = ...........................đ

- Phòng nghỉ ...........................................vé

x.....................đ = ...........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng .........................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ......................................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ..........................................đ

 

Ngày.......tháng.......năm......

 

Duyệt
Số tiền được thanh toán là .........................

                   

Người đi công tác

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

 

Facebook comments