Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm là mẫu dự án được cá nhân, tổ chức lập ra để dự toán về chi phí quản lý dự án của năm đó. Mời quý khách cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm tại đây.

Mẫu số: 04A/DT.QLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

DỰ TOÁN  CHI  PHÍ  QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM

Tên Chủ đầu tư hoặc BQLDA: ………………

I- Nguồn kinh phí được sử dụng trong năm:

Trong đó:

1.1. Nguồn được trích năm kế hoạch (Cột 5 Mẫu 02/DT.QLDA):

1.2.  Nguồn năm trước chuyển sang (nếu có):

1.3.  Nguồn khác (nếu có):

II- Dự toán chi năm kế hoạch:

Đơn vị tính: ...

 

TT

 

Nội dung

 

Thực hiện năm báo cáo

Dự kiến mức chi năm kế hoạch

Dự toán được duyệt

Ước thực hiện cả năm

1

2

 3

 

Tổng cộng

 

 

 

1

Tiền lương

 

 

 

2

Tiền công

 

 

 

3

Các khoản phụ cấp lương

 

 

 

4

Chi tiền thưởng

 

 

 

5

Chi phúc lợi tập thể

 

 

 

6

Các khoản đóng góp

 

 

 

7

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

 

 

8

Chi mua vật tư văn phòng

 

 

 

9

Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

 

 

 

10

Chi hội nghị

 

 

 

11

Chi công tác phí

 

 

 

12

Chi thuê mướn

 

 

 

13

Chi đoàn ra

 

 

 

14

Chi đoàn vào

 

 

 

15

Chi sửa chữa tài sản

 

 

 

16

Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý 

 

 

 

17

Chi phí khác

 

 

 

18

Dự phòng

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Facebook comments