Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mới nhất

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ - chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc... Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn chính là giấy tờ hợp pháp và ràng buộc mối quan hệ vợ chồng trước pháp luật cũng như xác định tình trạng hôn nhân của mỗi người.

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Số:.......................................

Quyển số:...........................                                                                                                                                                                          

                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

Họ và tên chồng:········································

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................

Dân tộc:......................... Quốc tịch:......................

Nơi thường trú/tạm trú:.........................................

...............................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.............

..........................................................................................................

                                      Chồng

                        (Đã ký)     

      …………………...                

Họ và tên vợ:·············································

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................

Dân tộc:......................... Quốc tịch:......................

Nơi thường trú/tạm trú:.........................................

...............................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.............     

                                     Vợ

                      (Đã ký)                             

                                       …………………...

Nơi đăng ký:..................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký:............................................................................................................................

Ghi chú:.........................................................................................................................................................

   NGƯỜI THỰC HIỆN                            NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

            (Đã ký)                                                                           (Đã ký)

 

 ........................................                                                    ........................................                                                                                                                           

 

 

                                                                                           Sao từ Sổ đăng ký kết hôn

                                                                                  Ngày ……...tháng ……...năm…….....  

                                                    NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

                                                                                         ........................................         

Facebook comments