Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

  0

  Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) được lập khi công ty/doanh nghiệp cần ủy quyền cho nhân viên để thực hiện công tác đến cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——— o0o ———

  ………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

  GIẤY ỦY QUYỀN

  I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN

  Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường chú: …………………………………………………………………………………………………………..

  Số CMND: …………………………………………………………. Cấp ngày: ……………………………………………

  Tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

  Đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………

  II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

  Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

  Số CMND: …………………………………………………………. Cấp ngày: ……………………………………………

  Tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

  III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

  Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký biên bản vi phạm pháp luật về thuế do Chi cục Thuế ………………………………………………………………  lập.

  IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

  Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ………………………………  đến ngày …………………………………

  Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

  NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  NGƯỜI ỦY QUYỀN

  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

  Lưu ý: – Đính kèm CMND bản chính và bản photo của người nhận ủy quyền.

  – Đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo.

  – Thời hạn ủy quyền được quy định tại khoản 2 Điều 152 của Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.