Mẫu số 01/TB-SDDPNN Mẫu thông báo nộp thuế

Mẫu số:01/TB-SDDPNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11 /2013  của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

CỤC THUẾ………….                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THUẾ……...                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

Số:……/TB… ……, ngày…..  tháng……năm.......

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

 

 

Lần …. Năm……..

Căn cứ vào thông tin kê khai của người nộp thuế và thông tin xác định của các cơ quan chức năng, cơ quan Thuế thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thông báo cấp mới mã số thuế cho người nộp thuế như sau:

1. Người nộp thuế:

 - Họ và tên: ..................................................................................................................................................

 - Mã số thuế (nếu có): .......................ngày cấp: ......../......../........đối với trường hợp cấp MST mới)

 - Địa chỉ nhận thông báo: ........................................................................................................................

2. Tên Đại lý thuế (nếu có): ....................................................................................................................

   - Mã số thuế: ............................................................................................................................................

   - Địa chỉ nhận thông báo: ......................................................................................................................

3. Địa chỉ thửa đất: .....................................................................................................................................

4. Vị trí thửa đất chịu thuế:

            4.1. Loại đất : Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Đất sản xuất, kinh doanh: .....................................

4.2. Tên đường/vùng: ...................................................................................................................                                

4.3. Đoạn đường/khu vực: ............................................................................................................

4.4. Loại đường: .........................................      4.5. Vị trí/hạng: ...............................................

4.6. Hệ số (đường/hẻm): ............................     4.7. Giá 1 m2 đất: ............................................

5. Diện tích chịu thuế: ..............................................    5.1. Trong đó diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ....

6. Hạn mức: …………..…………..

7. Tổng số thuế  trước khi miễn, giảm:…………, Trong đó:

7.1. Số thuế tính cho phần diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ……..   

7.2. Sốthuếtínhchophầndiệntíchlấnchiếm:…………

7.3. Sốthuếsửdụngkhôngđúngmụcđích:…………..

8. Thông tin chi tiếtcáckhoảnthuếtínhđếnngàythôngbáo (vớitrườnghợpthôngbáotừlần 2)

STT

Nội dung

Tiểumục

Thuếphátsinhtrongkỳ

Thuếmiễngiảm

Sốthuếthừathiếucủakỳtrước

Sốthuếđãnộp

Sốthuếcònphảinộp

 

Vídụ:

 

 

 

 

 

 

 

Thuếđất ở tạiđôthị

1602

 

 

 

 

 

 

.......................

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Sốtiềnthuếcònphảinộp (viếtbằngchữ): ……………………...đồng.

9. Thờihạnnộptiền: Chậmnhấtlàngày ……../…..…/………

10. Địađiểmnộpthuế: ...............................................................................................................................            Nếucóvướngmắc, đềnghịngườinộpthuếliênhệvới…(têncơquanthuế)... theosốđiệnthoại: ............................ địachỉ: ...........................................................................................

...(têncơquanthuế)...thôngbáođểngườinộpthuếđượcbiếtvàthựchiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

Ngày ……. tháng ….… năm …….…

                         (Ký, ghirõhọtên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghirõhọtên, chứcvụvàđóngdấu )

Facebook comments