Mẫu số 01/TBVMT tờ khai thuế bảo vệ môi trường

       
 
 
   
CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      
     
 
   
 
                       
                                 
 TỜ KHAI THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG                      
 [01]  Kỳ tính thuế:* Lần phát sinh: Ngày .... tháng .... năm ....
* Tháng  ........ năm  .......
                     
[02] Lần đầu: ....                [03] Bổ sung lần thứ: .....                      
  [04] Người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................                      
  [05] Mã số thuế: ..........................................................................................................................................................................................................                      
  [06] Địa chỉ: ...............................................................................................................................................                      
  [07] Quận/huyện:............................[08] Tỉnh/ Thành phố: ……………………………………                      
  [09] Điện thoại: ........................ [10] Fax: ..............................  [11] E-mail: ................................                      
                                 
  [12] Đại lý thuế (nếu có) :............................................................................................................................                      
  [13] Mã số thuế: .......................................................................................................................................                      
  [14] Địa chỉ:  .............................................................................................................................................                      
  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................                      
  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .............................................................                      
  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:...................ngày.............................................................................................                      
                                              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam                        
STT Tên hàng hoá Số lượng tính thuế Mức thuế  Thuế bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ                      
Đơn vị tính Số lượng                      
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)                      
  Hàng hoá A                              
  Hàng hoá B                              
                                 
  Tổng cộng                               
                                 
          Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.                      
                                 
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  ............ , ngày ......tháng .......năm .......                      
  Họ và tên:.....   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                      
  Số chứng chỉ hành nghề: .......... ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                      
      (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)                      
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Facebook comments