Mẫu số 02/TK-SDDPNN Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế

  0

   

   
   

  Mẫu số:  02/TK-SDDPNN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày

  6/11/2013  của Bộ Tài chính)

   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          
    
   
    
    
   

   

   

   

  TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

  (Dùng cho tổ chức)

   

  [01]  Kỳ tính thuế: Năm … 

   

  [02] lần đầu:    €                     [03]    bổ sung lần thứ:  ……..       

                                                                                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

   

  1. Người nộp thuế

  [04] Tên tổ chức:                                                                  [05] Mã số thuế:

  [06] Địa chỉ nhận thông báo thuế:                                      

   

        [06.1] Tổ/thôn:

  [06.2] Phường/xã/thị trấn:

        [06.3]  Quận/huyện:

  [06.4] Tỉnh/Thành phố:

  [07] Điện thoại:

  [08] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có):

  [09] Tên tổ chức:

   

  2. Đại lý thuế (nếu có)

   

  [10] Mã số thuế:

  [11] Địa chỉ nhận thông báo thuế:                                      

   

        [11.1] Phường/xã/thị trấn:

   

        [11.2] Quận/huyện:                                                        [11.3] Tỉnh/Thành phố:

   

        [11.4] Điện thoại:                         [11.5]  Fax:                        [11.6]   Email:…………….

   

        [11.7] Hợp đồng đại lý thuế :      Số:                            Ngày …/…/…..

   

      

   

  3. Thửa đất chịu thuế

   

   

  [12] Địa chỉ:

   

  [13] Tổ/Thôn:                                 

   

  [14] Phường/xã/thị trấn:

  [15]  Quận/huyện: 

  [16] Tỉnh/Thành phố:  

   

  [17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số:

  [17.1] Ngày cấp:

   

        [17.2] Thửa đất số:

  [17.3] Tờ bản đồ số:

  [17.4] Diện tích:

   

        [17.5] Mục đích sử dụng:

   

   

   

  4. [18] Đối tượng miễn,  giảm thuế:

   

  5. Căn cứ tính thuế:

   

  [19] Diện tích đất thực tế sử dụng:

   

   

   

  [20] Thông tin xác định giá đất:

   

   

        [20.1] Loại đất:

   

   

        [20.2] Tên đường/vùng:

   

   

        [20.3] Đoạn đường/khu vực:

   

   

        [20.4] Loại đường:

  [20.5] Vị trí/hạng:

   

        [20.6] Giá đất:

  [20.7] Hệ số (đường/hẻm):

   

        [20.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng):

   

   

   

   

  6. Tính thuế

   

  6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)

   Tính trên diện tích có quyền sử dụng                                                     

   

  [21] Diện tích:

   

   

  [22] Số thuế phải nộp:

  [22]=[21]*[20.8]*0,03%

   

  6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở – Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng 

   

  [23] Diện tích:

  [24] Hệ số phân bổ:

  [25] Số thuế phải nộp:

  [25]=[23]*[24]*[20.8]*0,03%

   

  6.3. Đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích

   

  [26] Diện tích:

  [27] Số thuế phải nộp ([27]=[26]*[20.8]*0,03% ):

   

  6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:

   

  [28] Mục đích đang sử dụng:

  [29] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư):

  ( Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1)

   

  [30] Diện tích:

  [31] Giá 1m2 đất:

   

  [32] Số thuế phải nộp ([32]=[30]*[31]*[29]*0,15% ):

   

  6.5. Đất lấn, chiếm                             

   

  [33] Mục đích đang sử dụng:

  [34] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư):

  ( Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1)

   

  [35] Diện tích:

  [36] Giá 1m2 đất:

  [37] Số thuế phải nộp ([37]=[35]*[36]*[34]*0,2% ):

   

  7. [38] Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ([38]=[22]+[25]+[27]+[32]+[37]):

   

  8. [39] Số thuế được miễn, giảm:

   

  9. [40] Tổng số thuế phải nộp: [40]=[38] – [39]

   

  10. [41] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỳ ổn định 5 năm) ([41]=[40]* 5):

   

  11 .Thời hạn nộp thuế:

  €  Nộp thuế một lần trong năm.

  €  Nộp thuế theo 2 lần trong năm.

  €  Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm:

   

   

          

  Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai./.  

                                                           

                                                                                                     …,Ngày……. tháng….. năm……….

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

  Họ và tên:                                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ  Chứng chỉ hành nghề số:……….              (Ký tên, ghi rõ họ tên;  chức vụ và đóng dấu (nếu có))