Mẫu số 03/TKTH- SDDPNN Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  0

  Mẫu số: 03/TKTH-SDDPNN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013 /TT-BTC ngày

   6/11/2013 của Bộ Tài chính.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          
    
    
     
   

   

   

  TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

  (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)

  [01]  Kỳ tính thuế: Năm …..          

                          [02]Lần đầu:    €                     [03]    Bổ sung lần thứ€

                                                                                     

  1. [04] Họ và tên người nộp thuế:                                                                                                [05] Mã số thuế

   [06] Địa chỉ:                                    

   [06.1] Phường/xã/thị trấn :                        [06.2] Quận/huyện:                                                    [06.3] Tỉnh/Thành phố:

   [07] Điện thoại:

  Fax:

  Email:

   [08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):

   

  Mở tại:

   

  2. Đại lý thuế (nếu có):                               [09] Tên tổ chức:                                                                                                      [10] Mã số thuế:

  [11] Địa chỉ:                                                            [11.1]  Phường/xã/thị trấn                      [11.2] Quận/huyện:                            [11.3]  Tỉnh/Thành phố

  [12] Điện thoại:                                                       [12.1]  Fax:                                             [12.2] Email:

   

   3. Kê khai tổng hợp tại:                                        [13] Quận/Huyện :                            [14] Hạn mức đất lựa chọn : …..m2

    

     4. Tổng hợp các thửa  đất trong Tỉnh/Thành phố                                                                                                              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Thửa đất chịu thuế

   

  Diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận

  Giá 1 m2 đất

   

  Diện tích trong hạn mức (m2)

  (thuế suất 0,03%)

  Diện tích vượt không  quá 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,07%)

  Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2)

  (thuế suất 0,15%)

  Số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp

  Số thuế đã kê khai (chưa trừ miễn, giảm thuế)

  Địa chỉ

  thửa đất ở

  Phường/ Xã

  Quận/ Huyện

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  C

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

  Tổng (9)

  Tổng (10)

  (*Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ  tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức và số thuế phải nộp.)

    

  [15] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp {Tổng cột (9) – Tổng cột (10) }:……………………………………….đồng

  Đ[16] Nộp thuế chênh lệch theo Tiểu mục (lấy theo Tiểu mục trong thông báo thuế của thửa đất kê khai trên dòng đầu):  € 1601 (Đất ở nông thôn)  € 1602 (Đất ở thành thị)

  Đề nghị hoàn trả   €     Trừ vào số phải nộp năm sau  €                                                                                                 …, Ngày …. tháng….. năm…..

                                                                                                                                                                                              NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

  Ghi chú:                                                                                                                                                              ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

  • Cột(4) : Chỉ kê khai tổng hợp với đất ở, có GCN. Lấy từ mục 5.1 trên Thông báo nộp thuế                                                 (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ  và  đóng dấu)
  • Cột (9) = (6) x(5) x 0,03% + (7) x(5) x 0,07%  +  (8)x(5)x 0,15%
  • Cột (10):  Số thuế tính cho đất ở trên GCN. Lấy từ mục 7.1 trên Thông báo nộp thuế.