Các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp

0
126

Có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng các loại tài sản nào? Có thể góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền sử dụng đất hay không? Văn bản nào quy định?

Hỏi: Có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng các loại tài sản nào? Có thể góp vốn bằng quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền sử dụng đất hay không? Văn bản nào quy định?
Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014

Giải đáp
Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.
Luật doanh nghiệp có quy định về tài sản góp vốn như sau:

cac-hinh-thuc-thanh-lap-daong-nghiep

“Điều 35. Tài sản góp vốn
1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.”

Như vậy, tài sản dùng để góp vốn vào doanh nghiệp có thể chia làm hai loại: tài sản và quyền tài sản.
Tài sản bao gồm: tiền (có thể là đồng Việt Nam, ngoài tệ tự do chuyển đổi, vàng), tài sản có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
Quyền tài sản bao gồm: quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền khác), quyền sử dụng đất
Do đó, việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ hay quyền sử dụng đất là hoàn toàn hợp pháp. Phải lưu ý rằng chỉ những cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền tài sản nói trên thì mới có thể sử dụng các quyền tài sản đó để góp vốn.
>>> https://phaply24h.net/bai-viet/hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-duoc-quy-dinh-nhu-nao
Trân trọng!