Chi phí phải trả cho thủ tục phá sản

0
617

   Khi thực hiện thủ tục phá sản sẽ phát sinh các khoản chi phí, chi phí đó có thể là lệ phí phá sản, có thể là chi phí cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản,… Tùy theo quy định của pháp luật, chi phí đó có thể do người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản chi trả hoặc do chủ thể tham gia thủ tục phá sản khác chi trả.  

   Khi thực hiện thủ tục phá sản sẽ phát sinh các khoản chi phí, chi phí đó có thể là lệ phí phá sản, có thể là chi phí cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản,… Tùy theo quy định của pháp luật, chi phí đó có thể do người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản chi trả hoặc do chủ thể tham gia thủ tục phá sản khác chi trả.  

 

1. Lệ phí phá sản:

      Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân.

     Trường hợp người nộp đơn không phải nộp lệ phí phá sản là trường hợp được quy định tại quy định tại khoản 2 Điều 5điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này:

– Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. Đối với trường hợp này Tòa án nhân dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn. ( theo điểm a khoản 1 điều 105 Luật phá sản 2014 ).

– Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. ( theo khoản 2 điều 5 Luật phá sản 2014 ).

 

2. Chi phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản:

– Chi phí phá sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

– Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này.

– Tòa án nhân dân giao cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán một số tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán để bảo đảm chi phí phá sản. Việc định giá, định giá lại và bán tài sản được thực hiện theo quy định tại các điều 122, 123 và 124 của Luật này.

– Tòa án nhân dân quyết định mức tạm ứng chi phí phá sản, mức chi phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật và quyết định việc hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật này.

 

3. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản:

– Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được tính dựa trên thời gian, công sức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

– Chính phủ quy định chi tiết về chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

 

* Văn bản pháp luật áp dụng:

Luật phá sản 2014.