Cho thuê tài chính- so sánh cho thuê tài chính và cho thuê tài sản trong pháp luật dân sự

0
208

Cho thuê tài chính là gì ? Hình thức cho thuế tài chính được thể hiện như thế nào  ?

 

Cho thuê tài chính là gì ?

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyện và các động sản khác  trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê là các công ty cho thuê tài chính và bên thuê là khách hàng.

cho-thue-tai-chinh

Bên cho thuê ( công ty CTTC) cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm quyền sở hữu đối với các tài sản thuê trong suốt quá trình thuê.

Bên thuê được sử dụng tài sản thuê, thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian thuê đã được hai bên thỏa thuận và không được hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã được hai bên thỏa thuận.

Cho thuê tài chính và cho thuê tiền mặt đều là cho thuê một loại tài sản sinh lời, nhưng đối với Cho thuê tài chính là hình thức cho thuê tiền mặt hoặc chứng khoán ngắn hạn, còn cho thuê tài sản là hình thức cho thuê tài sản hữu hìn