Điều kiện tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại

 

Kinh doanh nhượng quyền thương mại được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2015, sau khi đã khá sôi động trong suốt 2014. Để đạt được những hiệu quả khi kinh doanh nhượng quyền thương mại này, Tư vấn Việt Luật xin cung cấp cho bạn đọc những điều kiện cơ bản để tiến hành hoạt động này như sau:

 

1. Điều kiện bên nhượng quyền:

Điều 5 Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với Bên nhượng quyền như sau:

” Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này.”

 

Như vậy, các điều kiện của bên nhượng quyền bao gồm:

+ Bên nhượng quyền phải là thương nhân;

+ Hệ thống kinh doanh để nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 1 năm. Đối với bên nhận quyền sơ cấp thì kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

+ Đăng ký hoạt động nhượng quyền theo quy định pháp luật.

+ Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thỏa mãn quy định:

–  Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

– Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

 

2. Điều kiện bên nhận quyền:

Điều 6 Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với Bên nhận quyền như sau:

” Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại ”

 

Như vậy, các điều kiện của bên nhận quyền bao gồm:

+ Bên nhận quyền phải là thương nhân;

+ Thương nhân đăng ký kinh doanh phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

 

3. Văn bản pháp luật áp dụng:

Luật thương mại 2005

Nghị định 35/2006/NĐ-CP