Tôi có sở hữu 30%  cổ phần của công ty CP Ánh Dương. Vì có lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia vào hoạt động của công ty nên tôi đã chuyển nhượng số cổ phần trên cho anh B( không phải cổ đông của công ty). Việc chuyện nhượng trên của tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Mong luật sư có thể tư vấn cho tôi.

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp