Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp Nhà nước

0
144

Doanh nghiệp Nhà nước là mô hình doanh nghiệp mà Nhà nước nắm quyền chi phối và kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh. Vậy với m hình này được tổ chức hoạt động như thế nào

Doanh nghiệp Nhà nước là mô hình doanh nghiệp mà Nhà nước nắm quyền chi phối và kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh. Vậy với mô hình này được tổ chức hoạt động như thế nào? Vị trí, vai trò của Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp Nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

1. Khái quát về doanh nghiệp Nhà nước

Những doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp là Nhà nước đã nắm quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, tuy nhiên những doanh nghiệp này không được coi là doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) mà chỉ là doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Vậy DNNN là gì? Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì DNNN là doanh nghiệp mà Nhà nước chiếm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp đó

DNNN được tổ chức quản lý và hoạt động với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên theo một trong hai mô hình đó là:

– Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc, Kiểm soát viên.

– Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc, Kiểm soát viên.

Hội đồng thành viên là cơ quan được thành lập tại mô hình thứ hai. Vậy vị trí, vai trò của Hội đồng thành viên với mô hình này được thể hiện như thế nào?

2. Hội đồng thành viên trong DNNN

Hội đồng thành viên của DNNN thực hiện các quyền, nghĩa vụ nhân danh công ty theo quy định của pháp luật.

2.1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên trong DNNN gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên khác với số lượng tối đa là 07 người.

Thành viên Hội đồng thành viên tiến hành làm việc theo chế độ chuyên trách, thành viên Hội đồng thành viên được cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên khác tối đa là 05 năm, có thể được bổ nhiệm lại nhưng cũng chỉ được tối đa 02 nhiệm kỳ.

Hội đồng thành viên DNNN có các quyền và nghĩa vụ như sau:

– Nhân danh công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty.

– Quyết định các nội dung đầu tư vốn để kinh doanh ở doanh nghiệp.

– Thành lập, tổ chức chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc.

– Quyết định về kế hoạch sản xuất, phát triển và tiếp cận thị trường.

– Tổ chức kiểm toán nội bộ, thành lập đơn vị kiểm toán trong DNNN.

– Các quyền và nghĩa vụ ghi nhận tại Điều lệ.

2.2. Tiêu chuẩn đối với thành viên của Hội đồng thành viên

Để được bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng thành viên thì phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Có năng lực chuyên môn, trình độ kinh nghiệm thực tế trong hoạt động quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực hoạt động trong doanh nghiệp.

– Không được là người thân thích của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu góp vốn vào doanh nghiệp, của thành viên HĐTV khác, của những người giữ chức vụ quản lý, điều hành DNNN, kế toán trưởng, kiểm soát viên trong DNNN.

– Không được là cán bộ, công chức tại cơ quan, tổ chức nhà nước; không được là người giữ chức vụ quản lý trong các doanh nghiệp thành viên.

– Trước đó không bị cách chức các chức danh quản trị, quản lý trong DNNN khác.

– Các tiêu chuẩn khác ghi nhận trong Điều lệ DNNN.

2.3. Chế độ làm việc của Hội đồng thành viên. Cuộc họp của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên tiến hành làm việc theo chế độ tập thể và phải họp ít nhất 01 lần/01 quý.

Hội đồng thành viên họp bất thường theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc yêu cầu của trên 50% tổng số thành viên HĐTV.

Cuộc họp được diễn ra hợp lệ khi có tối thiểu ⅔ tổng số thành viên của Hội đồng thành viên tham dự họp.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên tham dự họp biểu quyết tán thành nội dung trong nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi nhận có hiệu lực trong nghị quyết trừ trường hợp nghị quyết đó phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

Hội đồng thành viên trong DNNN được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình hoạt động của công ty TNHH 01 thành viên, có vị trí quan trọng trong hoạt động của công ty. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ đến 1900.6199 để được tư vấn miễn phí.