Kế toán trưởng cơ quan nhà nước có được làm thêm?

Những nội dung còn đang gặp nhiều những thắc mắc và cần được giải đáp liên quan đến việc kế toán đang làm trong các đơn vị nhà nước nhận việc làm thêm bên ngoài thì có hợp lệ không ? Các căn cứ pháp lý cho công việc này cụ thể như thế nào ?

I. Nội dung phân tích về căn cứ pháp lý

Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật lao động 2012 thì Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Tuy nhiên, do người lao động hiện đang làm việc trong cơ quan nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nên là công chức hoặc việc chức nhà nước. VÌ vậy, việc người lao động có thể làm thêm hay không thì phải dựa vào nhưng quy định liên quan đến cán bộ, công chức trong Luật cán bộ, công chức 2008.

Quy định pháp lý kế toán nhà nước làm thêm

Theo đó, Điều 20 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định những việc công chức không được làm: ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 (liên quan đến đạo đức) và Điều 19 (liên quan đến bí mật Nhà nước) của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

 

Khoản 5 Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng quy định: “5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp…”

Như vậy, kế toán trưởng cơ quan Nhà nước vẫn có thể làm thêm nếu công việc làm thêm đó không thuộc các trường hợp thuộc các quy định ở trên.

II. Văn bản áp dụng:

– Bộ luật Lao động 2012

– Luật phòng, chống tham nhũng