Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Ở Việt Nam hiện nay xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp , trong đó, loại hình doanh nghiệp tư nhân khá phổ biến và phát triển mạnh mẽ,

Ở Việt Nam hiện nay xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp , trong đó, loại hình doanh nghiệp tư nhân khá phổ biến và phát triển mạnh mẽ, sau đây Tư vấn Việt Luật sẽ làm rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này:
1: Khái niệm:
Điều 183, LDN 2014 đã nêu rõ: ” DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm băng toàn bộ tài sản của mình về moji hoặ động của doanh nghiệp . Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân . Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần , phần vốn góp trong công ty hợp danh , công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
2: Đặc điểm:
Một là:
Doanh nghiệp tư nhân chỉ do một cá nhân làm chủ . do vậy  chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định những vấn đề liên quan tới quản lý doanh nghiệp, thuê người khác điều hành ( trong trường hợp này phải khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp), có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp, bán doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ( Điều 186, Điều 187).
Hai là:
Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện được quy định trong điều 84, BLDS 2005 :
“1. Được thành lập hợp pháp;
2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.”
Như vậy, một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân phải đáp ứng những điều kiện : được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tỏ chức chặt chẽ, có tài sản tiêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, nhân danh mình khi tham gia các quan hệ xã hội.
Theo đó, DNTN không có tư cách pháp nhân bởi vì tài sản của doanh nghiệp không tách bạch rõ ràng với tài sản của chủ doanh nghiệp. Tài sản mà chủ doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Tiêu chuẩn đầu tiên để xét tính độc lập về tài sản của một doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp đó phải độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp. DNTN không thỏa mãn điều kiện này, do vậy, nó không có tư cách pháp nhân.
 
Ba là :
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Khác với các loại hình Công ty là sự góp vốn của nhiều chủ sở hữu, Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mà vốn đầu tư thuộc sở hữu duy nhất một người là chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ sở hữu của DNTN sẽ chịu trách nhiệm tài sản vô hạn về những vấn đề của công ty.
Cơ sở pháp lý:
  • Bộ Luật Dân sự 2005
  • Luật Doanh nghiệp 2014