Logo là một biểu tượng đại diện cho thương hiệu, do tự thiết kế riêng và pháp luật không quy định và giới hạn nội dung trong logo.Nó là bộ mặt của bất kỳ thương hiệu nào – là ấn

     Kiểu dáng công nghiệp không chỉ đòi hỏi phải có tính mới mà còn bao gồm cả tính sáng tạo.

Khi thiết kế bao gói, bao bì, sản phẩm mang kiểu dáng thì đòi hỏi tính mới của kiểu dáng công nghiệp. Do đó, đối với các doanh nghiệp thì tính mới của kiểu dáng công nghiệp là rất cần thiết. Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định tính mới của kiểu dáng công nghiệp tại Điều 65 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung như sau

Trong bài viết dưới đây, tư vấn Việt Luật xin đi sâu phân tích về phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp, tức là đối tượng nào được bảo hộ và đối tượng nào không có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. Điều 64 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã quy định về đối tượng không có khả năng bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

Khoản 3 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ quy định: "Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố này". Để được đăng kí bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được 3 tiêu chí: là tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Facebook comments