Tình huông tư vấn: Nhà tôi thừa 630 m2 so với Sổ đỏ thì Ủy ban xã không vào với lí do năm 2016 thôn tôi có xây nhà văn hóa, hiện tại còn nợ 68 triệu đồng, nên trưởng thôn, bí thư

Hiện nay, việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng đất bị vô hiệu xảy ra rất phổ biến, một trong những lí do dẫn đến hợp đồng vô hiệu đó là hợp đồng vi phạm về hình thức.

Theo quy định của Pháp luật thì Đất đai thuộc về tài sản phải đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà.Đề xác lập Quyền sở hữu thì người có đất phải có đầy đủ các giấy tờ do Pháp luật đất đai quy định. Khi đó người sử dụng đất và sở hữu nhà sẽ nộp tại Cơ quan có thẩm quyền để được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà. Nếu không đủ điều kiện cấp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận. Khi có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà rồi thì người có tài sản có quyền được: Cho; tặng; thừa kế; thế chấp; tầm cố; tán; đổi…..vv. Và các giao dịch này chỉ được xem là hợp pháp khi thực hiện theo đúng quy trình thủ tục mà Pháp luật đất đai quy định

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề để mở lối đi lại đang được quy định tại Điều 274, 275  Bộ luật dân sự năm 2015.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp người thuê đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bản vườn cây được miễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo dự án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đất đang được Nhà nước cho thuê.

Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang được điều chỉnh bởi những cơ sở pháp lý tại Luật Đất đai  năm 2013, bao gồm:

Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền trên đất diễn ra sôi động tại các thành phố lớn trên cả nước, hoạt động chuyển nhượng đó  là một dạng mua bán  đặc biệt phải tuân thủ đúng trình tự thủ tục pháp lý theo quy định mới đảm bảo độ an toàn. 

Ðiều 108 và Điều 109 Bộ luật Dân sự quy định: Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thỏa thuận là tài sản chung của hộ

Công văn 10589/BTC- NSNN 2015 phân bổ ngân sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới quy định

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với một khối tài sản nhất định và tồn tại hai hình thức sở hữu chung đó chính là:

Theo quy định của Luật đất đai 2013 điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Theo quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo Điều 52 và  khoản 2, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 78 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”

Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình khi đủ các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2103

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, các bên phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai như sau: thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ và một số phí khác. Dưới đây là bài viết làm rõ hơn về nghĩa vụ nộp thuế TNCN và lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong nhiều trường hợp, người sử dụng đất không trực tiếp tham gia các giao dịch dân sự có liên quan đến quyền sử dụng đất của mình mà thực hiện việc ủy quyền cho người khác. Vậy việc ủy quyền đó được quy định và tiến hành như thế nào? Tư vấn Việt Luật xin đưa ra các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến vấn đề này

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017 sửa đổi một số điều của Nghị định số 43 hướng dẫn chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai trong đó bổ sung Điều 24a như sau

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, khi quy định về vấn đề xử lý công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng đã quy định

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất; quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Trong từng hình thức khác nhau, người sử dụng đất có những quyền và nghĩa vụ khác nhau. Một trong số các quyền của người sử dụng đất là quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vậy đối với đất được nhà nước giao có thu tiền, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây, tư vấn Việt Luật xin phân tích các quy định về vấn đề này một cách cụ thể như sau

Hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 , nội dung cụ thể như sau

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Khi bị Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng sẽ được bồi thường về việc thu hồi

Luật đất đai 2013 đã quy định về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, tư vấn Việt Luật xin phân tích những quy định này một cách sâu hơn để có thể áp dụng vào thực tiễn một cách dễ dàng nhất

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất. Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, đặc biệt là bồi thường về đất ở và đất nông nghiệp. Theo nguyên tắc bồi thường về đất, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật đất đai năm 2013, thì được bồi thường. Việc bồi thường đất ở và đất nông nghiệp được quy định như sau

Luật đất đai 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở

Về quyền xây dựng nhà ở trên đất đã được quy hoạch.

Đã có những quy định rõ ràng về mức thuế thu nhập cá nhân cần thực hiện khi tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện nay. Các căn cứ pháp lý được thể hiện trong nội dung cụ thể dưới đây.

Pages

Facebook comments