Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được

Theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 12 Luật đấu thầu 2013 về thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu:

Liên quan đến nội dung hoạt động đấu thầu hiện nay, các trường hợp quy định liên quan đến việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định và căn cứ pháp lý như thế nào ?

Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ yêu cầu

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ yêu cầu

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu

Liệt kê danh mục các tài liệu tổ chức thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời quan tâm/hồ sơ mời sơ tuyển

Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án

Phụ lục báo cáo thẩm định

Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thủ tục số 7, Mục 3 - Đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Pages

Facebook comments