Vấn đề phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã là một vấn đề quan trọng, đang được pháp luật quan tâm, chú trọng. Để đảm bảo cho việc tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về phá sản, tránh ảnh hưởng đến những chủ thể có liên quan đồng thời tránh tạo cơ hội cho những hành vi bất hợp pháp diễn ra, pháp luật Việt Nam đã quy định về vấn đề xử lý vi phạm trong phá sản tại Luật phá sản 2014 và Nghị định 110/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 67/2015/NĐ-CP. 

   Công ty cổ phần X thuộc Tỉnh Y đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Nhận thấy công ty X đứng trước bờ vực phá sản, UBND Tỉnh Y đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần X. 

Xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là một công việc quan trọng khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Việc xử lý tài sản được tiến hành theo các quy trình do pháp luật quy định tại Luật phá sản 2014.          

  Sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã nhận được quyết định tuyên bố phá sản từ Tòa án thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thi hành, đôn đốc thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản được nhà nước quy định tại Luật phá sản 2014. 

  Khi doanh nghiệp, hợp tác xã nhận quyết định tuyên bố phá sản thì việc quản lý, xử lý tài sản là một điều quan trọng. Bởi lẽ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lúc này sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhiều chủ thể khác có liên quan. Trong trường hợp tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán đang trong tình trạng tranh chấp thì việc xử lý tranh chấp phải tuân theo quy định của pháp luật phá sản.

Tôi cho công ty X vay một khoản tiền lớn, hiện nay công ty X đang trong tình trạng mất khả năng thanh toán và chưa làm thủ tục phá sản. Công ty X có thế chấp với ngân hàng B và hiện nay ngân hàng B đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty X. Xin hỏi: Với tư cách là một chủ nợ, tôi có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không? Nếu tôi không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì khoản nợ của tôi có được thanh toán hay không?

 Ngày 15/5/2015, Tòa án nhân dân Tỉnh X đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty Y. Trong quá trình tiến hành phá sản, Tổ quản lý, thanh lý tài sản phát hiện ra công ty Y thực hiện một số hoạt động, cụ thể:

Để đảm bảo tính công bằng trong xã hội nói chung và bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản nói riêng, pháp luật đã quy định về việc chủ thể có quyền có thể đưa ra đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản tại Luật phá sản 2014. 

   Sau khi tiến hành mở thủ tục phá sản, để doanh nghiệp, hợp tác xã chính thức phá sản thì cơ quan có thẩm quyền cần tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Nội dung, trình tự đưa ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được pháp luật quy định tại Luật phá sản 2014.

  Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Vai trò quan trọng của tổ chức tín dụng là đảm bảo huy động vốn đầy đủ và kịp thời, đó là hình thức huy động mà các doanh nghiệp hiện nay thường lựa chọn do nó có chi phí huy động thấp nhất. Khi tổ chức tín dụng phá sản thì trình tự, thủ tục phá sản có một số điểm riêng. Pháp luật đã quy định trình tự, thủ tục phá sản tổ chức tín dụng tại chương IIX Luật phá sản 2014.       

 Sau khi phương án phục hồi hoạt động kinh của doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và thông qua thì doanh nghiệp, hợp tác xã được thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh đã lập.

  Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được đề cập trong Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ. Việc thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được thực hiện theo nội dung, trình tự luật định.                   

  Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán xây dựng và thực hiện phương án phục hồi kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Luật phá sản 2014.     

Nghị quyết của hội nghị chủ nợ là văn bản có kết luận quan trọng liên quan đến việc mở thủ tục phá sản và phục hồi kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Những nội dung liên quan đến nghị quyết của Hội đồng chủ nợ được pháp luật quy định tại Luật phá sản 2014.    

  Hội nghị chủ nợ là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thuộc trường hợp bị tiến hành thủ tục phá sản rút gọn thì thẩm phán sẽ chủ trì hội nghị chủ nợ. Trình tự tiến hành và nội dung của hội nghị chủ nợ được pháp luật quy định tại Luật phá sản 2014. 

Hội nghị chủ nợ là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Hội nghị chủ nợ bao gồm các thành phần:

      Vì đảm bảo quyền và nghĩa vụ của chủ thể có liên quan khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất kh

    Biện pháp khẩn cấp tạm thời là những biện pháp được áp dụng khi tiến hành thủ tục phá sản nhằm đảm bảo tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Pháp luật quy định nội dung của biện pháp khẩn cấp tạm thời tại điều 70 Luật phá sản 2014.  

   Sau khi Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản, để đảm bảo những khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì việc thống kê các khoản nợ là một điều rất quan trọng. Pháp luật quy định các cách thống kê cã khoản nợ tại điều 66, 67, 68 Luật phá sản 2014, cụ thể như sau:

   Khi Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì một trong các công việc quan trọng trước khi doanh nghiệp, hợp tác xã chính thức phá sản là trả các khoản nợ dựa trên tài sản của mình. Việc xác định tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và kiểm kê số tài sản đó được pháp luật quy định tại điều 64, 65 Luật phá sản 2014.

Một số trường hợp khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trong thời hạn pháp luật quy định, có quyền yêu cầu Toà án nhân dân ra quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực. Nội dung của văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hợp đồng đang có hiệu lực và hậu quả pháp lý phát sinh khi đình chỉ hợp đồng đang có hiệu lực được pháp luật quy định tại điều 61, 62 Luật phá sản 2014.

  Khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện giao dịch thì tùy thuộc vào từng trường hợp thì giao dịch đó được xem là vô hiệu hay không. Sau đây là những trường hợp giao dịch dân sự của các doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bị coi là vô hiệu.

   Khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì doanh nghiệp, hợp tác xã không thể thực hiện hoạt động như ban đầu. Sự thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản có gì khác biệt so với bình thường, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

   Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là thành phần không thể thiếu khi mở thủ tục phá sản. Việc chỉ định, thay đổi quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đều dựa theo căn cứ do pháp luật quy định tại Luật phá sản 2014 như sau: 

Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ thể có thẩm quyền quyết định việc mở hoặc không mở thủ tục phá sản. Việc mở thủ tục phá sản hay không sẽ phát sinh các hậu quả pháp lý khác nhau và liên quan đến các thủ tục khác nhau.  

Vì một số nguyên nhân mà đơn yêu cầu do chủ thể có thẩm quyền nộp lên Tòa án nhân dân bị trả lại. Pháp luật quy định về các trường hợp trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

   Thủ tục nộp lệ phí là một trong các điều kiện để đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thụ lý. Việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản ra sao và việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như thế nào đều được pháp luật quy định tại Luật phá sản 2014.    

   Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và phương thức xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được pháp luật quy định tại Luật phá sản 2014.

  Việc doanh nghiệp bị phá sản sẽ ảnh đến nền kinh tế của đất nước vì vậy nhà nước có những hoạt động quản lý trong vấn đề này. Nhà nước quản lý vấn đề phá sản thông qua việc quản lý quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Những cơ quan nào có trách nhiệm quản lý? Quản lý về những mặt nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu:

  Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và là quyền lợi của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã. Đối với hai loại chủ thể này, pháp luật quy định về nội dung đơn yêu cầu cũng như yêu cầu đối với đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là khác nhau. 

Pages

Facebook comments