Nếu trong trường hợp tài sản tặng cho của Hợp tác xã chuyển thành tài sản không chia thì đến khi hợp tác xã giải thể hoặc phá sản sẽ xử lý như thế nào?

0
90

Nếu trong trường hợp tài sản tặng cho của Hợp tác xã chuyển thành tài sản không chia thì đến khi hợp tác xã giải thể hoặc phá sản sẽ xử lý như thế nào?

Nếu trong trường hợp tài sản tặng cho của Hợp tác xã chuyển thành tài sản không chia thì đến khi hợp tác xã giải thể hoặc phá sản sẽ xử lý như thế nào?

Chào anh (chị) cảm ơn anh chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Tư vấn Việt Luật , với câu hỏi của anh (chị) Tư vấn Việt Luật xin phép được trả lời như sau:

Nếu tài sản tặng cho của hợp tác xã biến thành tài sản tặng cho, thì tài sản tặng cho sẽ được xử lý theo Điều 21 ,Nghị định 193.

Điều 21 Nghị định 193 có quy định:

“ 1. Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Hợp tác xã khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản được xử lý như sau:

a) Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được Điều lệ quy định là tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên thì đại hội thành viên quyết định phương án xử lý thích hợp;

c) Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì đại hội thành viên quyết định chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn.

d) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

2. Trường hợp giải thể, phá sản mà vốn, tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đủ để thanh toán các khoản nợ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng tài sản không chia theo thứ tự sau đây để thanh toán các khoản nợ:

a) Khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia;

b) Phần trích từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia;

c) Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.”

Như vậy, một trong những nguyên tắc xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể phá sản đó là những tài sản có nguồn gốc từ nhà nước thì sẽ không xử lý mà phải hoàn trả lại cho nhà nước.

Với những tài sản bình thường khác thì vẫn phân chia theo đúng quy định của pháp luật, với những loại tài sản tặng cho đặc biệt thì xử lý theo Điều 21 Nghị định 93.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 93

Luật Hợp tác xã 2013.