Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường?

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng?

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn?

Điều kiện và thủ tục để có thể nhập khẩu phế liệu?

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

Điều kiện hoạt động ngành nghề thăm dò khoáng sản?

Để có thể hoạt động dịch vụ khoan nước dưới đất cần đáp ứng những điều kiện gì?

Chào luật sự, tôi muốn hỏi để có thể hoạt động ngành nghề cung ứng dịch vụ  thông  tin tín dụng thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Cảm ơn luật sư đã tư vấn.

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá đất.

Căn cứ theo Điều 3 - Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP ( Điều 8 Nghị định 94/2012/NĐ-CP)

I. Điều kiện để tổ chức kinh doanh dịch vụ nổ mìn ( Điều 26 Nghị định 77/2016/NĐ-CP)

Điều kiện đối với sản xuất sản phẩm thuốc lá

Điều kiện để kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải nguy hại?

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho biết khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/7, tất cả các điều kiện kinh doanh ban hành trái thẩm quyền đương nhiên hết hiệu lực thi hành.

Facebook comments