Hỏi: Công ty tôi có in 10 cuốn hóa đơn bán hàng. Tuy nhiên khi phát hành hóa đơn thì chỉ công bố 5 hóa đơn đầu tiên.

     Chuyển quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai 2013, như sau: “Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền

Tại khoản 5 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung 2012 quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập từ chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, thu nhập chuyển nhượng bất động sản bao gồm: “a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

     Theo quy định của pháp luật, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới

Đối với mô hình kinh doanh nhỏ có thể đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Việc đăng ký kinh doanh được thực hiện tại cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh để tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau: “1...Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

Chậm nộp thuế đất, bao gồm các trường hợp như: chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất,... Vậy, đối với các trường hợp chậm nộp thuế đất thì mức xử phạt theo quy định của pháp luật là như thế nào

Chuyển quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai 2013, như sau: “Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.” Theo đó, bán nhà đất là việc chuyển quyền sử dụng đất thông qua hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Vậy, khi bán nhà đất thì phải nộp những loại thuế nào theo quy định của pháp luật?

  Hiện nay, mô hình kinh tế trang trại đang tăng nhanh về số lượng với nhiều thành phần kinh tế tham gia mà chủ yếu là trang trại hộ gia đình nông dân. Vậy, khi kinh doanh theo mô hình trang trại sẽ phải chịu những loại thuế nào theo quy định của pháp luật

Hộ kinh doanh là một chủ thể kinh doanh có thể là một cá nhân, một nhóm người hoặc là một hộ gia đình. Tuy nhiên, quy mô thông thường là nhỏ vì luật giới hạn về địa điểm đó là chỉ được phép có 1 địa điểm; đối với người lao động thì không được phép sử dụng thường xuyên quá 10 người lao động. Vậy, hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?