Quy định về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất

0
101

Kế toán là hoạt động ghi chép, phân tích và xử lý các thông tin về hoạt động tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Các tài liệu về kế toán đó phải được lưu trữ để có thể kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Kế toán là hoạt động ghi chép, phân tích và xử lý các thông tin về hoạt động tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Các tài liệu về kế toán đó phải được lưu trữ để có thể kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Vậy thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán được pháp luật quy định như thế nào?

1. Các loại tài liệu về kế toán phải tiến hành lưu trữ

Theo quy định của pháp luật kế toán thì các tài liệu về kế toán sau phải được lưu tại nơi lưu trữ:
– Các chứng từ về kế toán.
– Sổ kế toán tổng hợp, sổ chi tiết.
– Các báo cáo tài chính, báo cáo về quyết toán ngân sách trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các báo cáo về việc tổng hợp quyết toán ngân sách.
– Các tài liệu khác có liên quan như hợp đồng, báo cáo kế toán về quản trị, quyết toán dự án quốc gia, các báo cáo về kiểm kê và đánh giá tài sản, các biên bản về tiêu hủy tài liệu, tài liệu về phân phối quỹ lợi nhuận, các tài liệu về tổ chức lại công ty, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức, tài liệu kinh phí, các tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế, lệ phí, phí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

2.1. Thời hạn lưu trữ ít nhất 05 năm
Những tài liệu kế toán mà pháp luật quy định thời hạn ít nhất 05 năm bao gồm:
– Các chứng từ về kế toán không sử dụng để ghi trực tiếp sổ kế toán, lập báo cáo tài chính như các phiếu thu, chi, nhập kho, xuất kho khi không lưu trong tài liệu của bộ phận kế toán.
– Các tài liệu về kế toán dùng cho hoạt động điều hành, quản lý của đơn vị kế toán, báo cáo tài chính mà không ghi trực tiếp vào sổ kế toán…
2.2. Thời hạn lưu trữ ít nhất 10 năm
Tài liệu kế toán lưu trữ tối thiểu 10 năm bao gồm:
– Các chứng từ kế toán được sử dụng ghi trực tiếp vào sổ kế toán. Lập các báo cáo tài chính, tổng hợp chi tiết, sổ kế toán chi tiết, tổng hợp, các báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý, hàng tháng của đơn vị kế toán.
Các báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra, các biên bản tiêu hủy chứng từ lưu trữ hay các tài liệu khác dùng để ghi trực tiếp vào sổ kế toán và dùng để lập các báo cáo tài chính.
– Các tài liệu, giấy tờ kế toán liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản, các báo cáo về kết quả kiểm tra, đánh giá về tài sản.
– Các giấy tờ, tài liệu về kế toán của đơn vị đầu tư bao gồm kế toán năm, kế toán quyết toán dự án.
– Các tài liệu kế toán về thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và việc kết thúc dự án.
– Hồ sơ về kiểm toán Nhà nước, các hồ sơ kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền, của tổ chức độc lập về kiểm toán.
– Các tài liệu khác theo quy định.
2.3. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn
Những tài liệu được lưu trữ vĩnh viễn theo pháp luật kế toán bao gồm:
– Kế toán nhà nước, các Báo cáo về quyết toán NSNN được Quốc hội, HĐND phê chuẩn.
Các hồ sơ, báo cáo về quyết toán dự án nhóm A, các dự án quan trọng của quốc gia và các tài liệu kế toán có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế và an ninh, quốc phòng của quốc gia.
Việc xác định các tài liệu được lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện, do địa phương quyết định dựa trên tính chất, ý nghĩa đối với nền kinh tế.
Lưu trữ vĩnh viễn là thời hạn lưu trữ trên 10 năm, đến khi các tài liệu nêu trên bị hủy hoại theo tính chất tự nhiên của nó.
Có nhiều thời hạn lưu trữ đối với những tài liệu phù hợp với thời hạn đó. Hãy liên hệ 1900.6199 để được tư vấn cụ thể và chính xác hơn về vấn đề này.