Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0
146

Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào?

 

Hỏi: Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo quy định của pháp luật chủ sở hữu công ty có những quyền gì?
Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp 2014
Giải đáp
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Có thể thấy, chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Do đó, quyền của chủ sở hữu trong hai trường hợp trên sẽ có sự khác nhau. Cụ thể:

tong-dai-mien-phi-19006199

1.Quyền của Chủ sở hữu là cá nhân công ty TNHH 1 TV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì chủ sở hữu sẽ có các quyền sau:
– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
– Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
– Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
– Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
– Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
– Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2. Quyền của chủ sở hữu là tổ chức công ty TNHH 1 TV

Khi chủ sở hữu của công ty là tổ chức thì tổ chức này sẽ có các quyền sau:
– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
– Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
– Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;
– Quyết định dự án đầu tư phát triển;
– Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
– Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
– Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
– Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
– Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;
– Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;
– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
– Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
– Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
– Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm của Công ty cổ phần
Có thể thấy, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức sẽ có các quyền do pháp luật quy định nhiều hơn chủ sở hữu là cá nhân. Một phần nguyên nhân là bởi, cơ cấu tổ chức của công ty do tổ chức là chủ sở hữu có phần phức tạp hơn nên có nhiều vấn đề cần sự quyết định của chủ sở hữu hơn.
Trân trọng!