Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ cho thuê tài chính

0
164

Hợp đồng thuê tài chính (sau đây gọi tắt là hợp đồng) là một loại hợp đồng kinh tế được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê một hoặc một số máy móc thiết bị, động sản khác trong một thời gian nhất định (thời hạn cho thuê) theo những quy định tại Điều 3 của quy chế này.

Hợp đồng thuê tài chính

Điều 18: Hợp đồng thuê tài chính (sau đây gọi tắt là hợp đồng) là một loại hợp đồng kinh tế được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê một hoặc một số máy móc thiết bị, động sản khác trong một thời gian nhất định (thời hạn cho thuê) theo những quy định tại Điều 3 của quy chế này.

Điều 19: Hợp đồng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

Được lập thành văn bản;
Đăng ký tại ngân hàng nhà nước và cơ quan quản lý hợp đồng, nơi Công ty cho thuê tài chính đặt trụ sở theo đúng quy định của pháp luật;
Không được huỷ bỏ trước (huỷ ngang) thời hạn cho thuê đã thoả thuận quy định trong hợp đồng.

Điều 20: Hợp đồng phải bao gồm những nội dung cơ bản được nêu tại mục 4 quy chế này và các nội dung theo mẫu hợp đồng do ngân hàng nhà nước hướng dẫn.

Điều 21: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày được các bên thoả thuận trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Điều 22: Quyền và nghĩa vụ của Công ty cho thuê tài chính:

Có quyền yêu cầu bên thuê cung cấp đầy đủ, toàn bộ các báo cáo quý, năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và các vấn đề có liên quan đến tài sản thuê;
Được quyền sở hữu và đính ký hiệu sở hữu trên tài sản thuê trong suốt thời hạn cho thuê;
Có quyền yêu cầu bên thuê bồi thường mọi thiệt hại phát sinh do bên thuê không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo quản sữa chữa, thanh toán tiền bảo hiểm tài sản thuê trong thời hạn cho thuê.
Được quyên chuyển nhượng các quyền của mình trong hợp đồng cho một công ty cho thuê tài chính khác mà không cần sự đồng ý của bên thuê. Trong trường hợp này, Công ty cho thuê tài chính phải thông báo trước bằng văn bản cho bên thuê.
Có quyền yêu cầu bên thuê đặt tiền ký quỹ bảo đảm cho hợp đồng hoặc yêu cầu có người bảo lãnh đối với bên thuê.
Có trách nhiệm đăng ký hợp đồng, làm thủ tục mua bảo hiểm đối với tài sản cho thuê.
Chịu trách nhiệm ký hợp đồng mua hàng, thanh toán tiền mua tài sản để cho thuê với bên cung ứng theo các điều kiện đã được thoả thuận trong hợp đồng mua hàng, Công ty cho thuê tài chính không chịu trách nhiệm về tài sản không được giao hoặc giao không đúng với các điều kiện do bên thuê thoả thuận với bên cung ứng. Trường hợp tài sản thuê được nhập khẩu, Công ty cho thuê tài chính có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục nhập khẩu cần thiết.
Thực hiện các nghĩa vụ của mình và phải bồi thường mọi thiệt hại cho bên, trong trường hợp tài sản thuê không được giao đúng hạn cho bên thuê do Công ty cho thuê tài chính vi phạm hợp đồng mua hàng.

Điều 23: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê.

Có quyền lựa chọn thương lượng và thoả thuận với bên cung ứng tài sản thuê về đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, việc bảo hiểm, cách thức và thời hạn giao nhân, lắp đặt và bảo hành tài sản thuê;
Được trực tiếp nhận tài sản thuê từ bên cung ứng;
Trường hợp hợp đồng bị huỷ bỏ trước khi tài sản thuê được giao cho bên thuê do lỗi của bên thuê bên thuê phải hoàn trả mọi thiệt hại cho Công ty cho thuê tài chính;
Phải sử dụng tài sản thuê theo đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng;
Phải chịu mọi rủi ro về mất hỏng đối với tài sản thuê và những rủi ro mà tài sản thuê gây ra cho bên thứ ba.
Phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sữa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê;
Không được chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thứ ba nếu không được công ty cho thuê tài chính đồng ý trước bằng văn bản;
Không được dùng tài sản thuê để cầm cố, thế chấp;
Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê đúng thời hạn được quy định trong hợp đồng và về nguyên tắc phải chịu các khoản chi phí có liên quan đến tài sản thuê như : chi phí nhập khẩu, thuế , chi phí đăng ký hợp đồng và tiền bảo hiểm đối với tài sản thuê;
Có nghĩa vụ hoàn trả tài sản thuê cho Công ty cho thuê tài chính khi kết thúc thời hạn thuê và chịu mọi chi phí liên quan đến việc hoàn trả tài sản thuê, trừ trường hợp được quyền sở hữu, mua tài sản thuê hoặc tiếp tục theo quy định trong hợp đồng.

Điều 24: Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Công ty cho thuê tài chính có thể chấm dứt hợp đồng trước khi kết thúc thời hạn cho thuê nếu:

Bên thuê không trả tiền thuê không trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng;
Bên thuê vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng;
Bên thuê mất khả năng thanh toán, phá sản, giải thể;
Trong trường hợp bên thuê phải có người bảo lãnh nếu người bảo lãnh mất khả năng thanh toán, phá sản, giải thể nhưng bên thuê không tìm được người bảo lãnh khác thay thế được công ty cho thuê tài chính chấp thuận.

Bên thuê có thể chấm dứt hợp đồng trước khi chấm dứt thời hạn cho thuê trong các trường hợp:

Tài sản cho thuê không được giao đúng thời hạn do lỗi của công ty cho thuê tài chính;
Bên cho thuê vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

Hợp đồng được chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trường hợp tài sản thuê bị mất, hỏng không thể phục hồi sữa chữa được.

Điều 25: Xử lý khi hợp đồng được chấm dứt trước thời hạn theo điểm 1 Điều 24, bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền thuê phải trả theo hợp đồng cho Công ty cho thuê tài chính.

Công ty cho thuê tài chính có quyền thu hồi ngay lập tức tài sản cho thuê mà không cần đưa việc này ra bất kỳ một toà ánhoặc cơ quan tài phán nào đó.
Quyền sở hữu của Công ty cho thuê tài chính đối với tài sản thuê không bị ảnh hưởng trong trường hợp bên thuê bị phá sản, giải thể, mất khả năng thanh toán. Tài sản thuê không được coi là tài sản của bên thuê khi sử lý tài sản để trả nợ cho các chủ nợ khác.
Trong trường hợp hợp đồng được chấm dứt theo điểm 3 Điều 24, bên thuê phải trả theo hợp đồng hoặc trong hợp đồng không quy định việc bên được sở hữu tài sản thuê thì bên thuê giá trị còn lại của tài sản thuê cho Công ty cho thuê tài chính. Bên cho thuê chịu trách nhiệm hoàn trả lại cho bên thuê số tiền bảo hiểm tài sản khi được cơ quan bảo hiểm thanh toán, nếu bên thuê đã trả đủ cho Công ty cho thuê tài chính số tiền phải trả.
Trong trường hợp hợp đồng được chấm dứt trước thời hạn do Công ty cho thuê tài chính vi phạm hợp đồng, Công ty cho thuê tài chính phải bồi thường mọi thiệt hại cho bên thuê.