Đơn đăng ký sáng chế được coi là hợp lệ khi ngoài việc phải đáp ứng các yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thì phải đáp ứng các yê

     Sáng chế là các giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết  một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật của tư

Hạn chế quyền đối với sáng chế là một trong các trường hợp hạn chế quyền sở hữu công nghiệp. Theo đó, Pháp  luật sở hữu trí tuệ quy định những trường hợp làm hạn chế quyền đối với sáng chế tại Điều 132 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 sau đây

Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền

Facebook comments