Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đang là vấn đề “nóng” ở Việt Nam. Doanh nghiệp luôn phải có chiến lược toàn diện và đồng bộ về sở hữu trí tuệ. Sau đây là một số nội dung cơ bản giúp quản lý hiệu quả bí mật kinh doanh của doanh nghiệp

     Một trong những quyền của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc sư

     Khi nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thì đơn phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định mới được coi làđơn hợp lệ.

     Việc quy định quyền đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng vì điều đó liên quan đến việc xác định người sẽ trở thành chủ sở hữu quyền được bảo hộ.

     Đơn đăng ký nhãn hiêu được coi là hợp lệ khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

     Các biện pháp khẩn cấp tạm thời thường được áp dụng đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng

 Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

  Khi hàng hóa được xác định là giả mạo về sở hữu trí tuệ thì pháp luật sở hữu trí tuệ quy định các biện pháp được áp dụng để xử lý hành hóa bị xâm phạm

 Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định cụ thể các hành vi sau được coi là những hành vi xâm phạm quyền tại Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009

  Để đảm bảo được những lợi ích của chủ thể quyền khi tác phẩm của mình bị xâm phạm thì chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan sẽ nộp đơn đăng ký tại Cục bản quyền tác giả

  Một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ nếu dấu hiệu đó có một số đặc điểm về cấu tạo, cách trình bày, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), màu sắc, ý nghĩa hoàn toàn trùng hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt được với nhãn hiệu được bảo hộ

 Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền xuất phát từ các sáng tạo trí tuệ của con người (như sáng chế, kiểu dáng, thiết kế bố trí mạch IC...).

 Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra 

Các hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định tại Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.  Đây là những hành vi xảy ra thường xuyên và gây thiệt hại rất lớn tới chủ sở hữu quyền tác giả

     Nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm thuộc về người nộp đơn khi có yêu cầu giữ bí mật các thông tin, dữ liệu đối với dược phẩm, nông hóa phẩm trong th

     Các đối tượng sở hữu công nghiệp khi dựa trên căn cứ về trình tự xác lập quyền thì bao gồm: các đối tượng được xác lập dựa trên cơ sở cấp văn bằng

     Quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật quy định chỉ đặt ra đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

     Tác giả là người sáng tạo ra các sản phẩm trí tuệ được thể hiện dưới dạng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

     Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp là cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc được chuyển giao văn bă

     Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ thì người nộp đơn có các quyền đó

     Đơn đăng ký đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ nhận trực tiếp từ người nộp đơn (hoặc đại diện của người nộp đơn) hoặc nhận từ bưu điện.

     Biết rằng, để được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp thì tổ chức – cá nhân phải tiến hành nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp h

     Để được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp thì tổ chức – cá nhân nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công

     Để được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp thì tổ chức – cá nhân nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp

     Người nộp đơn khi nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp thì sẽ được Cục sở hữu trí tuệ xem xét đơn, thẩm định về mặt nộ

     Để được bảo hộ quyền đối với sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đố

     Khi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đáp ứng được các điều kiện chung về bảo hộ thì đơn đó được coi là hợp lệ.

     Thiết kế bố trí sẽ được bảo hộ thì một trong các điều kiện đó là đơn đăng ký thiết kế bố trí phải được coi là hợp lệ.

     Khi ủy quyền việc thực hiện các hoạt động xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp thì đều phải được lập

     Cũng như các đơn yêu cầu nhãn hiệu, sáng chế, thiết kế bố trí kiểu dáng công nghiệp thì đơn đăng ký bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý được coi là hợp

Pages