Tag Archives: dịch vụ đăng ký kinh doanh

Rút vốn và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Cổ đông có thể rút vốn khỏi công ty bằng cách yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình, hoàn lại phần vốn góp của mình hoặc chuyển nhượng lại cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc người khác.                          […]