Tag Archives: điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng: đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp hoặc đầu tư dự án để kinh doanh chuyển nhượng dự án nếu việc chuyển nhượng đem lại lợi […]