Tag Archives: điều kiện có hiệu lực

Điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực

Bộ luật lao động  2012 không quy định về điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, tuy nhiên lại quy định gián tiếp qua các trường hợp thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Khoản 2 Điều 78 Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu Bộ luật lao […]

Hình thức, nội dung và điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận trọng tài

Trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp do các bên lựa chọn và chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi có thỏa thuận của các bên về việc đưa tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài. Nói cách khác, thỏa thuận trọng tài là căn cứ để áp dụng phương […]

Điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận trọng tài

Thẩm quyền của trọng tài thương mại được xác định theo quy định pháp luật tại Điều 2 Luật trọng tài thương mại 2010 và được xác lập bởi thỏa thuận giữa các bên tranh chấp. Tuy nhiên, để có thể xác lập thẩm quyền của Trọng tài cụ thể, thỏa thuận trọng tài phải thỏa mãn […]