Tag Archives: dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục gì?

chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Chuyển nhượng dự án đầu tư cần những thủ tục gì ? Pháp luật đầu tư quy định như thế nào ? Hồ sơ thủ tục thời gian giải quyết chuyển nhượng dự án đầu tư như thế nào ?

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mới nhất

Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định tại Luật đầu tư 2014. Bên cạnh đó, Nghị định 118/2015/NĐ-CP cũng quy định về trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau: 1. Các trường hợp chạm dứt dự án đầu tư: Khoản 1 Điều 48 Luật […]

Các trường hợp tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào […]

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư theo quy định mới nhất !

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào […]

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Luật đầu tư 2020 quy định thời hạn hoạt động tối đa của dự án đầu tư là 70 năm, hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư muốn tiếp tục hoạt động phải tiến hành thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư… 1. Thời gian […]

Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định mới nhất !

Luật đầu tư 2020 quy định Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật sẽ phân tích các trường hợp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, […]

Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án hoạt động theo GCNĐT và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ được Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định như sau

Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án hoạt động theo GCNĐT và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định như sau

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng: đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp hoặc đầu tư dự án để kinh doanh chuyển nhượng dự án nếu việc chuyển nhượng đem lại lợi […]