Tag Archives: giải thể

Các trường hợp chấm dứt tư cách pháp nhân

   Một pháp nhân trong quá trình hoạt động có thể vì nguyên nhân khách quan hay chủ quan nào đó dẫn đến việc chấm dứt tư cách pháp nhân. Sau khi chấm dứt tư cách pháp nhân, pháp nhân cũ đồng thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ vốn có của một chủ thể […]

Nếu trong trường hợp tài sản tặng cho của Hợp tác xã chuyển thành tài sản không chia thì đến khi hợp tác xã giải thể hoặc phá sản sẽ xử lý như thế nào?

Nếu trong trường hợp tài sản tặng cho của Hợp tác xã chuyển thành tài sản không chia thì đến khi hợp tác xã giải thể hoặc phá sản sẽ xử lý như thế nào?