Tag Archives: thỏa ước lao động tập thể

Điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực

Bộ luật lao động  2012 không quy định về điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, tuy nhiên lại quy định gián tiếp qua các trường hợp thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Khoản 2 Điều 78 Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu Bộ luật lao […]